Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2013

Upraveno: 05.03.2020

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2013.

Materiál je sestaven do 4 přílohových částí:

  • příloha A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, která obsahuje komentář, komentáře jednotlivých odborů k hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály, dále obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Opava za období od 1.1.2013 do 31.12.2013,
  • příloha B FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ, která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2013, který byl projednáván a schválen na zasedání ZMO dne 28.4.2014
  • příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a
  • příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností.

Celý materiál naleznete na následujícím odkazu Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2013 

Své případné písemné dotazy a připomínky zasílejte k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 20.6.2014.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz.

Jednání ZMO proběhne dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku.

 

S pozdravem

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor
Statutárního města Opavy