Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

Upraveno: 05.03.2020

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43 a § 84, odst.2, písmeno b), v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění,  vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám 

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015.

Materiál Závěrečný účet SMO za rok 2015 obsahuje 4 části:

příloha A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, která obsahuje komentář, komentáře jednotlivých odborů k hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály, dále obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Opava za období od 1.1.2015 do 31.12.2015,

příloha B FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ, která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2015

příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a

příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností.

 Materiál Účetní závěrka SMO k rozvahovému dni 31.12.2015 obsahuje:

inventarizační zprávu, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.  

 

Celý materiál naleznete na následujících odkazech:

 Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015

Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015.

 

Své případné písemné dotazy a připomínky k Závěrečnému účtu Statutárního města Opavy za rok 2015 a k Účetní závěrce Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 zasílejte k rukám vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové nebo vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 16. 6. 2016.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz.

Jednání ZMO proběhne dne 20.6.2016 od 9:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku.

S pozdravem

Ing. Radim Křupala
primátor
Statutárního města Opavy