Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2017 a Účetní závěrka statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Upraveno: 05.03.2020

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43 a § 84, odst. 2, písmeno b), v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), schválilo na svém zasedání dne 18.6.2018

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2017 - číslo usnesení 645/32 ZM 18

a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2017 - číslo usnesení 646/32 ZM 18

 

 

Celý materiál naleznete na následujících odkazech:

 Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2017

Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2017.