Městské sady - regenerace

Účel: Zlepšení kvality života ve městě
Realizace: 4/2013 - 07/2013
Realizátor: STRABAG a.s.
Náklady: 29,35 mil Kč
Dotace: 85% CZV z ROP

O projektu:

Město Opava dne 15. 4. 2013 předáním staveniště zhotoviteli zahájilo plánovanou revitalizace Městských sadů. Na projekt byla podána žádost o dotaci s názvem projektu "Městské sady - regenerace", a v případě schválení této žádosti o dotaci bude projekt spolufinancován Evropskou Uniií, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

V rámci projektu dojde v Městských sadech k regeneraci zpevněných ploch a doplnění o další síť komunikací pro pěší a cyklisty. Podél Městského náhonu bude vybudován mlatový chodník, v prostoru vodních ploch budou některé asfaltové chodníky převedeny do mlatu tak, aby byl podtržen přírodní charakter prostoru, a budou zpevněny některé pěšiny. V prostoru sadů je navržena víceúčelová rekreační plocha v mlatové úpravě, na kterou bude přístup novým kamenným schodištěm.

Rekonstrukcí projdou i svítidla a rozvody veřejného osvětlení (místních komunikací, veřejných prostranství, zeleně, vodních ploch, parkovišť, pěších a cyklistických tras), která budou zároveň nově rozmístěna a doplněna. Nedílnou součástí projektu je také obnova a doplnění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše.

Dále bude upraveno Náměstí sv. Trojice, kde dojde k celkovému dopravnímu zklidnění prostoru. Kapacita parkoviště na Náměstí sv. Trojice bude zvýšena z původních 130 na 145 stání a navíc přibude dalších 12 parkovacích stání na ulici Jaselská. Vybudována bude také síť nových pěších chodníků.

V prostoru před tenisovým a kynologickým areálem dojde k vymezení a rozšíření v současné době neupravené plochy využívané pro občasné parkování a bude zajištěna jeho standardní prostorová a technická kvalita. Tato plocha určená pro parkování je navržena v mlatové úpravě.

Drobné úpravy jako instalace zábradlí, lávky, upravení čela propustku či rozšíření schodiště budou realizovány na stávajícím objektu Městského náhonu, který skrz sady protéká.

Výstupem projektu bude zregenerovaný prostor Městských sadů (zejména se jedná o zpevněné plochy, mobiliář a veřejné osvětlení). Projekt doplní předcházející projekty zrealizované v lokalitě Městských sadů, které byly zaměřeny na revitalizaci zeleně a vybudování dětských hřišť. Celý prostor tak dostane celistvý ráz a stane se atraktivním místem s kvalitní občanskou vybaveností pro trávení volného času a rekreaci.