Možnosti nakládání se srážkovými vodami

Upraveno: 17.06.2021

Stav projektu:                            Povedlo se
Realizace:                                  1/2020 - 06/2021
Registrační číslo projektu:       MSK 176984/2019
Celkové náklady projektu:       580 800,00 Kč
Celková výše dotace:               317 600,00 Kč

Projekt „Technickoekonomické a hydrogeologické posouzení možností nakládání se srážkovými vodami v opavských školských zařízeních“ byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem tohoto projektu bylo prověřit možnost nakládání se srážkovými vodami na objektech školských zařízení zřizovaných městem.

Celkové řešení je rozděleno dle podrobnosti na dvě fáze.

V první fázi byly prověřeny všechny objekty z hlediska realizovatelnosti opatření pro nakládání s dešťovými vodami. Byla vyhodnocena konstrukční vhodnost jednotlivých budov pro zadržení vod a také se zjišťovala existence travnatých ploch v majetku města v blízkosti školských areálů, které by bylo možno využít, např. pro zasakování.

Do druhé fáze bylo vybráno 16 nejvhodnějších objektů, pro které byly doporučeny konkrétní návrhy, varianty akumulačních či retenčních nádrží s následným vsakem nebo využitím na závlahu, zelených střech či modrých střech, odvádění srážkových vod do vod povrchových, využití srážkových vod jako vod šedých. Některá řešení má i více variant.  Pro tyto objekty byl proveden návrh využití srážkových vod, technickoekonomické posouzení návrhu, posouzení efektivnosti navržených opatření u jednotlivých objektů na životní prostředí a hydrogeologické posouzení.