Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení Kateřinky – východ

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města
Realizace: 04/2012 – 07/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.08297
Poskytovatel dotace: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Celkové náklady projektu: 11.848.721,00 Kč
Celková výše dotace: 8.861.477,00 Kč

Projekt řeší revitalizaci dopravní infrastruktury včetně přilehlých chodníků a veřejného osvětlení. Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé této lokality. V rámci projektu budou veškeré stavební úpravy komunikací respektovat jejich stávající šířková uspořádání. U chodníků s ohledem na skladebný rozměr betonových dlaždic bude proveden jejich nový kryt. V místech chodníkových vjezdů budou použity nové betonové dlaždice. Chodníky budou v místech určených k přecházení a u přechodů pro chodce vybaveny varovnými a signálními pásy ze slepeckých (hmatných) betonových dlaždic červené barvy s bezbariérovými úpravami obrubníků. V místech navržené revitalizace vozovky budou odstraněny všechny dotčené uliční vpusti, které budou nahrazeny novými z plastových dílců s kalovým košem. Stávající přípojky uličních vpustí zůstanou zachovány. Na nových vozovkách bude provedeno vodorovné dopravní značení nástřikem z dvousložkových studených plastů.

Stávající veřejné osvětlení bude revitalizováno, případně bude vybudováno nové. Záměrem žadatele je obnova dopravní infrastruktury a přilehlých chodníků včetně veřejného osvětlení. Realizace projektu bude mít příznivý vliv na vyšší bezpečnost při pohybu na komunikacích a po zpevněných plochách.Fyzická realizace projektu bude prováděna v rámci níže uvedených stavebních objektů:

Holasická-Grudova-Na Potůčku- budou odstraněny stávající kryty vozovek v úseku od ulice Ratibořská po ulici na Potůčku, včetně ulice Grudovy. Dojde k pokládce nového krytu vozovek z asfaltového betonu. Budou vyměněny silniční obrubníky a obruby z drobných kostek. Dále budou vyměněny stávající uliční vpusti za nové. Uskutečněna bude výměna stávajících chodníků podél ulice Holasická včetně podkladních vrstev. V ulici na Potůčku bude provedena oprava levostranného a části pravostranného chodníku, v křižovatce u Kolofíkova nábřeží bude zrušen živičný kryt u vzrostlého stromu v chodníkové ploše.

Holasická – budou odstraněny stávající kryty vozovek a oboustranných chodníků v úseku od ulice Fügnerovy směrem k vnitrobloku Holasická-Grudova. Uskuteční se pokládka nového krytu vozovky z asfaltového betonu a nového krytu chodníků z betonových dlaždic, včetně výměny obrubníků a obrub.

Válečkova – Vítečkova – dojde k odstranění stávajících krytů vozovek i oboustranných chodníků. Následně budou položeny nové kryty chodníků i vozovek, včetně obrubníků a obrub. Provedena bude výměna stávajících uličních vpustí za nové. Upraveny budou sjezdy ke garážím domů č. 12 a 14 z betonových dlaždic, odvodnění bude povrchové s liniovým žlabem.

28. října – Vítečkova – Kořeného – odstraněny budou stávající kryty vozovek a chodníků, bude provedena pokládka jejich nových krytů, vyměněny budou silniční a záhonové obrubníky, doplněny budou obruby z drobných kostek.

Edvarda Beneše – stávající kryty pravostranných chodníků budou odstraněny, a to v úseku od ulice 28. října po severní uslepený konec ulice Edvarda Beneše včetně spojovacího chodníku ke hřišti. Bude provedena nová pokládka chodníků a vozovek. Vyměněny budou silniční a záhonové obrubníky, doplněny budou obruby z drobných kostek.

Veřejné osvětlení ulice Holasická – nové osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel uličních a silničních. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech. Délka nového vedení veřejného osvětlení: 350 m.

Veřejné osvětlení ulice Na Potůčku – v rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno nové vedení VO o délce 48 m.

Veřejné osvětlení ulice Válečkova – nové osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech. Délka nového vedení veřejného osvětlení: 115 m.

Veřejné osvětlení ulice Vítečkova, Kořeného, 28. října – nové osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech. Délka nového vedení veřejného osvětlení: 480 m.

Veřejné osvětlení ulice Edvarda Beneše – nové osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech. Délka nového vedení veřejného osvětlení: 395 m.

Projekt bude v případě schválení žádosti o dotaci spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.