Revitalizace bytových domů Horní náměstí 33, 34, 35

Stav projektu: Povedlo se
Plány: Environmentální výchova a osvěta / Strategický plán města
Realizace: 07/2016 – 12/2019
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010976
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 17.107.981,50 Kč

Realizací projektu dojde k revitalizaci objektu č. or. 33, 34, 35

TENTO PROJEKT je spolufinancován Evropskou unií pomocí program Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu bylo zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele statutárního města Opavy prostřednictvím snížení energetické náročnosti bytových domů památkové zóny v centru města, jakožto veřejné infrastruktury. Prostřednictvím zateplení obvodových konstrukcí, výměny výplní otvorů na obálce budovy a zateplení střešní konstrukce dojde k realizaci úspory celkové dodané energie ve výši 55,7 %. Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí v předmětných budovách
nacházejících se v památkově chráněném území města Opavy zároveň povedou k dosažení toho, že:
- objekt dosáhne nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy po realizaci zateplení obvodových konstrukcí a/nebo výměně výplní otvorů podle požadavku platné vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, §6, odst. 2, písm. a) nebo b) nebo dosáhne 0,95.
Sestava vytvořena násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé zateplované konstrukce nebo měněné výplně otvorů na obálce budovy podle ČSN 73 0540-2:2011
- objekt dosáhne hodnot ukazatelů energetické náročnosti měněných prvků (požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N, 20)

        

Specifické cíle projektu:
- zateplení fasády certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem
- výměna všech výplní otvorů (okna a dveře)
- zateplení střechy
- rekonstrukce balkónů
- odstranění nevyužívaných prvků na fasádě (nevhodných prvků, satelity, atd.) držáky trolejbusového vedení budou posunuty do jiných pozic.