Trösterová Terezie

* 6. 12. 1909 Těšín – + 28. 7. 1998 Opava

Koncertní pianistka a hudební pedagožka.

Známá koncertní pianistka a hudební pedagožka Terezie Trösterová patřila mezi poslední příslušníky této rodiny. Byla dcerou Arnolda von Tröster a jeho ženy Marie Terezie, rozené Kojetinské. Obě rodiny mají své členy pochovány v jednom hrobě.

Kapitán zeměbraneckého pluku č. 15 Arnold Tröster se 26. září 1896 v opavském kostele svatého Ducha oženil s Marií Kojetinskou. Trösterové pocházeli z Uher a později žili ve Vídni. Než konvertovali ke katolické víře, byli židovského vyznání. Arnoldův otec Marcus Tröster byl obchodníkem. Arnold Tröster se narodil 1. října 1858 v Pešti.

Manželům Trösterovým se v Opavě narodil 3. července 1897 syn Friedrich. Rodina bydlela na ulici Centrální dráhy (dnes Husova) č. 4. Od roku 1906 žili v Těšíně, kde Arnold sloužil u 3. pěšího pluku Arcivévody Karla. Zde se 6. prosince 1909 narodila dcera Terezie, pozdější pianistka a učitelka hudby. Krátce předtím byl otec povýšen za zásluhy do šlechtického stavu, stalo se tak 13. března 1909. Získal predikát Edler von Tröster. Arnold von Tröster zemřel v hodnosti plukovníka ve výslužbě ve Vídni v roce 1915.

Marie Kojetinská se narodila se 3. července 1876 v Opavě v rodině středoškolského profesora. Rodina Kojetinských pocházela z Nového Jičína. Franz Kojetinsky (1845–1914) byl absolventem opavského učitelského ústavu a později učil na zdejší cvičné škole. Jeho manželkou s v roce 1870 stala Theresia (1848–1921), dcera plátenického mistra Franze Liewehra rovněž z Nového Jičína. V Opavě žila rodina profesora Kojetinského na Kopečné (dnes Tyršova) č. 11.

Franz Kojetinsky zemřel 14. června 1914 na následky kornatění tepen. Pozůstalá vdova Teresia zemřela 23. října 1921 po ochrnutí plic. V domě na Kopečné č. 11 žila vdova po Arnoldu von Tröster s dcerou Terezií a synem Friedrichem, tehdy již bankovním úředníkem.

Terezie von Tröster, po roce 1918 v poměrech Československé republiky již bez šlechtického predikátu, navštěvovala v Opavě obecnou školu a německou reálku. Od osmi let chodila do Keitelovy hudební školy. V roce 1930 složila v Praze státní zkoušku pro hru na klavír.

Hudební vzdělání získala Terezie Trösterová převážně ve Vídni. V letech 1928 až 1938 zde navštěvovala hudební školu profesorky Hedwigy Kanner-Rosenthal. Její manžel Moriz Rosenthal byl dokonce žákem Ferenze Liszta. Jednalo se o mistrovskou klavírní školu přičleněnou k vídeňské konzervatoři. Druhou státní zkoušku ze hry na klavír vykonala Terezie Trösterová v roce 1937.

Od roku 1930 byla Terezie Trösterová soukromou učitelkou klavíru. Hodiny klavíru probíhaly v rodinném domě na Tyršové č. 11, který nechal postavit její dědeček Franz Kojetinský. V době nacistické okupace nemohla Trösterová svou praxi provozovat, neboť nebyla členkou Říšské hudební komory. Důvodem byl neárijský původ jejího otce. Ve válečných letech pracovala jako pomocná kancelářská síla v opavské pobočce pojišťovny Allianz. Její původ byl ovšem v říjnu 1944 důvodem k propuštění a až do konce války směla Terezie Trösterová pracovat pouze v manuálních profesích. Byla trhačkou peří drůbeže a dělnicí v opavské továrně na jutu.

Po skončení války mohla Terezie Trösterová pokračovat v profesi učitelky hry na klavír, ale jen do roku 1953. Od října roku začala působit na ostravské konzervatoři, kde učila hru na klavír do roku 1980. Mezi jejími žáky je mnoho významných osobností kulturního života na Ostravsku. V Ostravě se rovněž prosadila jako sólová klavíristka i jako členka hudebních těles. Až do 70. let byla Terezie Trösterová rakouskou státní občankou. Ve Vídni žil její bratr Fritz von Tröster s rodinou.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 14, třída II, hrob 13-14)  Zobrazit hrob na mapě

V rodinné hrobce byl jako první pochován dědeček Terezie Trösterové z matčiny strany, Franz Kojetinský, který zemřel v roce 1914. Arnold von Tröster zemřel ve Vídni 27. ledna 1915. Byl převezen do Opavy a pohřben zde 2. února 1915. Jako další bylo do hrobu pochována v roce 1921 Therezia, vdova po Franzi Kojetinském. Marie von Tröster, rozená Kojetinská, zemřela v Opavě 30. srpna 1959 ve věku 82 let. Pohřbena byla 2. září 1959. Jako poslední byla do hrobu pochována Terezie Trösterová.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.