Albert Mikuláš z Kaménka

* kolem 1550 – + prosinec 1617 Praha 

Rektor Karlovy univerzity, děkan její filozofické fakulty, městský písař opavský, správce a učitel bratrské školy v Ivančicích, překladatel Bible kralické. 

Pocházel ze Slezska, ale jeho bližší rodné údaje nejsou známy. Nejedná se však o ves Kaménka u Oder, nýbrž o Chrupkovice u Opolí v Polsku. Studoval na univerzitách v Německu, již v roce 1564 byl zapsán na akademii ve Frankfurtě a roce 1567 na luterské univerzitě ve Vitemberku, kde dosáhl titulu mistra svobodných umění v roce 1571. Kolem roku 1575 vyučoval na proslulé bratrské škole v Ivančicích hebrejštinu. Od roce 1588 vykonával funkci jejího správce. Od roce 1577 se podílel s bratry Štefanem a Cibulkou na překladu Bible kralické, jmenovitě Mojžíšových knih, později s bratry Sušickým a Felinem na novém vydání jednosvazkové Bible kralické (1597). Se staršími Jednoty bratrské se později nepohodl, a byl proto v roce 1598 přeložen do fulneckého sboru. V rámci jeho rozsáhlé diaspory odešel do Opavy, kde převzal po zemřelém Jindřichu Polanovi ml. funkci městského písaře. Ve slezském reformačním středisku jej v roce 1602 zastihl svatojakubský mandát proti Jednotě bratrské, a protože se necítil v tehdy rozbouřeném městě bezpečně, vzdal se opavského úřadu a odešel roce 1603 do Prahy, odkud však z důvodu protireformačního tažení byl nucen také uprchnout, tentokrát do zahraničí, a setrval až do vydání Rudolfova „Majestátu“ v roce 1609 ve svém studentském městě Vitemberku. Potom se vrátil i s rodinou do Prahy. Na přímluvu stavů podobojí se v r. 1611 stal v hlavním městě prefektem zemské školy, v roce 1613 děkanem filozofické fakulty a v roce 1617 rektorem Karlovy univerzity.

Publikačně se Mikuláš Albert z Kaménku podílel vedle již zmíněného překladu Bible kralické v roce 1598 jako spoluautor na Veleslavínově díle „Silva quadrilinguis“ a sám pak vydal roce 1612 spisek „Intimatio paedogigii acad. trilinguis trivii“. Otcovo jazykové nadání zdědily i jeho děti, z nichž syn Jan byl překladatelem německé korespondence pro defenzory. Dcera Kateřina Alžběta vynikala vedle češtiny a němčiny také znalostí latiny, řečtiny a hebrejštiny.

PhDr. Josef Gebauer