Engliš Karel

* 17. 8. 1880 Hrabyně (o. Opava) – + 13. 6 1961 Hrabyně 

Ministr financí ČSR, první rektor Masarykovy univerzity v Brně, rektor Karlovy univerzity v Praze, děkan Vysoké školy technické v Brně, guvernér Národní banky československé.

Řezník Antonín Engliš (*1817) po plodném manželství s Konstancií, s níž měl 8 dětí, ovdověl a ještě se v roce 1879 oženil podruhé. Druhou jeho manželkou byla Marie, dcera opavského finančního strážníka Josefa Koukola ze Štítiny a jeho manželky Terezie Hanušové z Kateřinek. Měli tři děti. Marii Englišovou nar 1868 provdanou Smolkovou, která zemřela na Štítině v r. 1902, Annu Englišovou nar. 1877 provdanou Likovou, která zemřela v Hrabyni v r. 1957. Stárnoucím manželům Englišovým se narodil ještě syn Karel, kterého pokřtil legendární hrabyňský farář Jan Böhm. Karel byl velmi nadaným studentem, od roce 1892 studoval v Opavě gymnázium a po maturitě práva na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, která ukončil rigorózními zkouškami v roce 1904. Jako novopečený doktor práv nastoupil na své první místo v Zemském statistickém úřadu v Praze. Stal se oddaným stoupencem T. G. Masaryka a do povědomí lidí vstoupil "Provoláním ke Slezanům a přátelům Slezska" zveřejněném v časopise Čas. Významný český politik prof. Fr. Fiedler jej povolal v roce 1908 do úřednického aparátu ministerstva obchodu vídeňské vlády.

Ve Vídni zahájil Karel Engliš svou velmi rozsáhlou publikační a vědeckou činnost. Psal články i do Slezského deníku a Opavského týdeníku. Touha po vědecké činnosti jej přivedla do Brna, kde na české Vysoké škole technické habilitoval prací "Tarifní smlouvy pracovní po stránce národohospodářské". V roce 1911 byl na zmíněné škole jmenován profesorem národního hospodářství a v roce 1915 zvolen děkanem. Jako vědecký pracovník napsal 90 samostatných publikací, 16 cizojazyčných publikací, 124 neuveřejněných rukopisů a dalších 24 prací připravených k vydání. V jeho pracích tématicky dominovalo národohospodářství a finančnictví. Mezi stěžejní díla patřila "Soustava národního hospodářství" o 1617 stranách. Se spisovatelem A. Jiráskem se stal iniciátorem založení Masarykovy univerzity v Brně, které se v roce 1919 stal prvním rektorem. 9. 12. 1947 byl zvolen rektorem Karlovy univerzity.

Za Lidovo-pokrokovou stranu byl 26. 6. 1913 zvolen poslancem Moravského zemského sněmu. Za stranu Státoprávní demokracie byl v roce 1918 zvolen poslancem Národního shromáždění a potom byl ve 4 prvorepublikových vládách ministrem financí. V únoru 1934 byl jmenován guvernérem Národní banky československé. Proti tomuto představiteli demokratického liberalismu komunisté po únoru 1948 rozpoutali útočnou kampaň, byl brutálně vyslýchán StB a předčasně penzionován. Po nařízeném odchodu z Prahy do Hrabyně mu navíc odňali služební důchod, a tak zemřel v naprosté bídě, neustále hlídán a podrobován domovním prohlídkám ze strany Státní bezpečností.

PhDr. Josef Gebauer