Kern, rodina

Rodina architekta a stavitele Carla Kerna.

Ve Lvově se narodil 3. listopadu 1822 Karl Kern, který se stal soudním úředníkem a působil u různých soudů v monarchii. Jeho manželkou byla Marie, rozená Hlawová, která pocházela z Brna a byla dcerou úředníka loterie Wenzela Hlawy.

Karl Kerl během své úřednické kariéry často měnil působiště. V roce 1857, když se mu narodil syn pokřtěný jmény Carl Albin, žila rodina ve Slavkově u Brna. V roce 1861 se narodila dcera Sofie, to Karl Kern působil jako kancelista ve Svitavách. Závěrečná léta aktivní úřednické služby prožil Karl Kern ve Městě Albrechticích, kde byl u zdejšího okresního soudu vedoucím úřadu pozemkové knihy. Jako penzionovaný úředník se Kern s rodinou odstěhoval do Opavy. Kernovi byli katolická rodina.

Carl Kern studoval na Státní průmyslové škole v Brně. V roce 1886 se vrátil do Opavy a začal zde pracovat ve stavebních firmách, než se rozhodl pro samostatné podnikání s Karlem Blumem (hrob Městský hřbitov, skupina 6, třída I, hrob 19-20).

Oba společníci, Carl Kern a Karl Blum, začali podle úřední dokumentace podnikat již od 1. ledna 1888 a o dva roky později, 15. listopdu 1890, nechali zanést do firemního rejstříku veřejnou společnost Kern & Blum. Ve firemním rejstříku byla 5. prosince 1900 zaprotokolována ještě další firma Kern & Blum, která provozovala parní pilu a kruhovou cihelna.

Toto spojenectví trvalo do 25. března 1914, kdy začal každý ze společníků podnikat sám za sebe. Carl Kern zůstal jediným vlastníkem úředně zaprotokolované firmy Kern & Blum. V roce 1921 byl prokuristou firmy Heinrich Spiller a o dva roky později, 1. února 1923, přijal Kern do společnosti svého syna, Carla Kerna juniora. V lednu 1926 byl na firmu vyhlášen konkurz. Asi i to přispělo k její úřední likvidaci, k níž došlo 13. července 1928, a to jak stavební firmy, tak i provozování pily a cihelny.

Firma Kern & Blum realizovala v Opavě i na Opavsku několik pozoruhodných staveb. Ve Smolkově provedla adaptaci zámku. Oba stavitelé dlouhodobě spolupracovali s Řádem německých rytířů, opravovali například řádový pivovar v Bruntále a v Opavě vystavěli honosný řádový dům na Rochowanského (dnes Bezručově) náměstí. V Opavě povedli dále stavbu městské spořitelny a bruslařského pavilonu, či dům velkoobchodníka Raimunda Habela (hrob Městský hřbitov, skupina 10, roh, hrob 2). Stavěli také církevní stavby, například Lotrinský dům v Karlově Studánce (1913) nebo kostely v Přívoze a v Polance. Podle projektu Leopolda Bauera realizovali stavbu kostela v Tošovicích u Oder a v Dolních Životicích stavěli nejen novostavbu farního kostela, ale také hrobku hrabat Razumovských. Na opavském městské hřbitově stavěla tato firma slavnostní pohřebiště arkády. Podobněji o stavebních aktivitách firmy Kern & Blum informuje Pavel Šopák ve své knize Století proměny z roku 2018.

V roce 1888 se Carl Kern oženil s Natalií Annou, dcerou hospodářského inspektora Heinricha Nachtweha z Opavy. Rodina Nachtweh byla evangelického vyznání a podle tohoto ritu byl i uzavřen sňatek. Katolík Kern přestoupil v roce 1899 k protestantismu a jejich děti byly pokřtěny podle evangelické víry. Rodina žila v Opavě v domě Příčné ulici č. 7, později přejmenované na Kudlichovu (dnes Čapkova). Po roce 1908 se přestěhovali do Deštného. S Natalií Nachtwehovou měl Carl Kern šest dětí, dvě dcery a čtyři syny. Nejstarší Carl (*1889) byl pokračovatelem ve vedení rodinné firmy. Friedrich (*1892) žil po sňatku s Hildou Zweirzinovou v Olomouci. Hans (*1894) byl také stavební inženýr a pracoval v otcově firmě jako prokurista. Jeho manželkou se stala Olga Reussová, původem z města Samarkand v Uzbekistánu. Měli spolu tři dcery, z nichž první Anna se narodila v roce 1920 v Samarkandu, další dcera Hanna pak roku 1925 v Opavě. Ačkoli Olga hovořila rusky a byla ortodoxního vyznání, děti byly vychovány v evangelické víře. Manželé se z Opavy přestěhovali do Carrary v Toskánsku, kde se narodila v roce 1931 třetí dcera Susanna.

Možná přispěly ekonomické problémy firmy ve druhé polovině 20. let ke zhoršení psychického stavu Carla Kerna. Dne 18. srpna 1928 spáchal v Deštném sebevraždu oběšením. Byl pochován 22. srpna 1928 na opavském evangelickém hřbitově v oddělení 1, v současnosti již hrob neexistuje

Pokračovatel v rodinné tradici, Carl Kern toho jména již třetí v pořadí, se narodil dne 17. května 1889 a byl pokřtěn jmény po otci a po obou dědečcích, Carl Heinrich. Carl Kern junior maturoval na opavském německém gymnáziu a vystudoval vysoké učení technické v Brně a ve Vídni se specializací pro pozemní stavitelství. V době první světové války sloužil na frontě u dělostřelectva v hodnosti velitele baterie. Po návratu do Opavy začal Kern pracovat ve firmě svého otce, kterou záhy převzal a vedl až do jejího zániku v roce 1945. Kernova stavební firma, jež disponovala i vlastní cihelnou v prostorách dnešní Bochenkovy ulice, se v meziválečném období podílela na rozvoji bytové výstavby v Opavě. Carl Kern byl autorem kvalitně navržených i postavených bytových domů v okolí kostela saté Hedviky a také v jiných částech města.

Kromě vlastní stavební činnosti se Kern angažoval i veřejně a byl politicky aktivní. Do roku 1933 byl členem nacionalistické Německé národní strany (Deutsche Nationalpartei). O dva roky později vstoupil také do Henleinovy Sudetoněmecké strany, což mu usnadnilo v prosinci 1938 přijetí do NSDAP. V okresním vedení nacistické strany zastával funkci hospodářského poradce pro stavební záležitosti. Kern byl rovněž členem SA a v opavském štábu této polovojenské organizace zastával funkci referenta pro urbanistický rozvoj Opavy. Carl Kern byl i opavským radním a v letech 1938–1945 řídil městský stavební úřad.

Rodina Kernů žila v Opavě v domě na Engelsbergově (dnes Mánesově) ulici č. 9. Krátce před vypuknutím druhé světové války byl Kern již majitelem tří sousedících domů na této ulici (č. 5, 7, 9). Od roku 1938 bydlela rodina Carla Kerna v domě na ulici Adalberta Stiftera (dnes Křižíkova) č. 13, který si stavitel postavil podle vlastního návrhu.

I po vysídlení rodiny do Německa po druhé světové válce se Carl Kern věnoval stavebnímu podnikání. Provozoval velkou stavební firmu ve městě Zweibrücken v Porýní. Z titulu své funkce bývalého vedoucího stavebního úřadu spolupracoval s vysídlenými Opavany při jejich dokladování ztrát na nemovitém majetku, které jim německý stát po druhé světové válce vyrovnával. Až do vysokého věku se Kern těšil pevnému zdraví. Byl vášnivým nimrodem a také rád jezdil na koni. V manželství s Ilse, rozenou Meierovou, měl Carl Kern dvě dcery, Ruth (*1929) a Ursel (*1937). Ruth byla lékařkou a žila s rodiči v Mnichově, Ursel se provdala a žila v Homburgu v Sársku. Carl Kern zemřel 23. srpna 1967 ve věku 78 let a byl pohřben v Mnichově.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 3, třída I, hrob 27)  Zobrazit hrob na mapě

V rodinné hrobce byla jako první v květnu 1897 pohřbena Marie Kernová, manželka vedoucího úřadu pozemkové knihy Karla Kerna a matka stavitele Carla Kerna staršího. V srpnu 1898 sem uložili sedmiletou dceru Carla Kerna Mariannu, která byla ovšem původně pohřbena v evangelické části hřbitova a teprve poté převezena do katolického hrobu. Otec Carla Kerna, Karl Kern senior, zemřel v květnu 1904 ve věku 81 let. Poslední zesnulou, uloženou do tohoto hrobu, byla v červenci 1935 učitelka ručních prací Sofie Kernová, dcera Karla Kerna seniora, jež zemřela ve věku 74 let.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.