Stransky – Kornke

Hrob státního zástupce a prezidenta zemského soudu Moritze von Auffenberg.

Moritz von Auffenberg se narodil ve Lvově 30. srpna 1816. Jeho otec Benedikt Auffenberg zde byl adjunktem tabákové administrace, později působil jako pokladní v Brně. Auffenbergové pocházeli z oblasti Breisgau v Porýní.

První sňatek uzavřel Moritz ve svých 21 letech, ještě jako student, s Annou, rozenou Schleifovou. Dcera z tohoto manželství jménem Sophie (*1837) si v roce 1860 vzala v Opavě za manžela gymnazijního učitele Josefa Langa. Sophie zemřela na tuberkulózu v říjnu 1864 a byla pochována na hřbitově v místech dnešního kostela sv. Hedviky.

Druhé manželství Moritze von Auffenberg s Henriettou Frendlovou trvalo jen krátce. Její otec Josef Frendl byl soudcem vrchního zemského soudu v Brně. Rod Frendlů pocházel ze Saska. Jediné dítě z druhého manželství, syn Moritz, se narodil v Opavě v roce 1852. Později se proslavil v rakouské armádě.

Třetí manželkou Moritze von Auffenberg byla Josefina Stransky (*1829). Pocházela z Brna. Byla dcerou plukovníka Franze Stransky von Dresdenberg.

Podle vzpomínek syna Moritze byl státní zástupce Moritz von Auffenberg typickým reprezentantem rakouského vyššího státního úředníka, tvrdý a přísný, věrný císaři. O profesní dráze Moritze von Auffenberg podávají informace dobové úřední schematismy. Začínal jako auskultant (justiční čekatel) u kriminálního soudu ve svém rodném městě. V roce 1851 je doložen jako zástupce státního zástupce (substitut) v Bílsku (Bielsko, dnes Polsko). Následujícího roku již působil jako státní zástupce v Opavě. Sídlo státního zastupitelství bylo tehdy v minoritském klášteře na dnešní Masarykově ulici. V Opavě Auffenberg pracoval do roku 1860, poté byl přeřazen na státní zastupitelství do Lvova. Zde se mu ve třetím manželství narodil nejmladší syn Franz (*1867), který se stal lékařem. Závěr své úřednické kariéry korunoval Auffenberg jmenováním do funkce na prezidenta zemského soudu ve Lvově.

V roce 1869 byl Auffenberg povýšen do šlechtického stavu s predikátem Ritter von Auffenberg. V Opavě žil Auffenberg opět od roku 1881 jako penzionovaný prezident zemského soudu v domě na ulici Mezi trhy č. 1, kde také zemřel.

Starší syn Moritze von Auffenberga stejného křestního jména se narodil v Opavě v domě č. 220 (dnes Ostrožná č. 4) 22. května 1852. Byl pokřtěn jmény Moritz Josef Friedrich. Vojenskou kariéru zahájil v roce 1878 účastí na okupaci Bosny. V roce 1893 po ukončení studia na vysoké vojenské škole byl velitelem pěšího pluku. V roce 1900 byl povýšen na generálmajora a v roce 1905 získal hodnost polního maršála. V roce 1909 velel von Auffenberg armádnímu sboru. O rok později byl povýšen na generála dělostřelectva. Vrcholu kariéry dosáhl 19. září 1911. Toho dne byl jmenován ministrem války. Po rakousko-uherském vyrovnání zůstala tři ministerstva společná a jedním z nich bylo ministerstvo války. Ve funkci ministra války působil von Auffenberg do 9. prosince 1912. I když nebyl ve funkci dlouho, podařilo se mu prosadit nový branný zákon. Pro neshody císařem na funkci rezignoval. Na počátku první světové války zaznamenal vítězství v bitvě u Komarowa v Haliči, odtud také rodový přídomek „von Komarów“. Po dalších neúspěších a kritice byl z velení odvolán. V roce 1915 se musel před soudem zodpovídat z politické trestné činnosti, avšak byl shledán nevinným. Své válečné memoáry vydal na počátku 20. let. V úvodní části vzpomíná také na své dětství prožité v Opavě. Zemřel 18. května 1928 ve Vídni a byl pochován na hřbitově ve čtvrti Hietzing.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 1, třída I, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobové místo (dvojhrob) zakoupila v roce 1892 Albertine Kornke, vdova po radovi zemského soudu. Narodila se v roce 1826 jako dcera plukovníka Franze Stranskeho von Dresdenberg a jeho ženy Emilie, rozené Lingauerové. Byla to sestra třetí manželky Moritze von Auffenberg Josefiny (*1829). Po pořízení hrobu nechala Albertine Kornke ze starého hřbitova přenést ostatky své matky Emilie (+1891) a svého švagra Moritze von Auffenberg, dále pak také ostatky Moritzovy dcery Sophie, jež zemřela v roce 1864. Albertine Kornke zemřela v červnu 1896 a byla do hrobu (1/I/2) pochována jako poslední.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 1, třída I, hrob 3)  Zobrazit hrob na mapě

Do sousedního hrobu (1/I/3) byla jako první uložena vdova po Moritzi von Auffenberg Josefina (rozená Stransky), která zemřela v Innsbrucku v roce 1896, dále pak soudce Emil Kornke (+1930) a jeho manželka Johanna (+1897).

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.