Výroční zpráva oblasti poskytování informací podle zákona č106/1999 Sb. za rok 2018

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2018 o činnosti statutárního města Opavy (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2018 obdržel povinný subjekt celkem 48 žádostí o poskytnutí informací a byly vydány celkem 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2018 nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 48 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2018 byla podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadována úhrada nákladů pouze v 5 případech (inkasoval odbor výstavby), celkem byla vybrána částka 310,00 Kč za poskytnutí informací.

Počet podaných žádostí v roce 2018 je nižší než v roce 2017 (2017 – 61 žádostí, 2016 – 100 žádostí, 2015 - 79 žádostí, 2014 - 52 žádostí, 2013 – 30 žádostí, 2012 - 39 žádostí, 2011 - 40 žádostí). Dotazy byly zaměřeny komplexně a pokryly fungování téměř celého úřadu.

V prostorách podatelny úřadu jsou k dispozici soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona o informacích.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města Opavy dne 20. 02. 2019 usnesením č. 330/9/RM/19 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese: https://www.opava-city.cz 

Zpracovala: Radana Orlíková (odbor vnitřních věcí)