Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ( § 18, odst. 1 ) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.

Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:

a)   

Počet podaných žádosti o informace:

- 40 písemných žádosti,

  z toho zamítnutých 2

b)  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

- 1

c)   

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

- bez rozsudku soudu

d)  

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- 0

e)   

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem ( § 14 odst. 5 písm. d ) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. )

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádosti.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na odboru vnitřních věcí – středisku informačních služeb a také na jednotlivých odborech.

Za poskytnutí informací bylo v roce 2011 vybráno celkem 0,-- Kč.

Zpracovala: Zdražilová Anna (odbor vnitřních věcí )