Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ( § 18, odst. 1 ) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.

Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:

 

Počet podaných žádosti o informace:

  

- 39 písemných žádosti,

  z toho zamítnutých 4

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

- 4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

- bez rozsudku soudu

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

- 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

 

- 2

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem ( § 14 odst. 5 písm. d ) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. )

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádosti.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na odboru vnitřních věcí – středisku informačních služeb a také na jednotlivých odborech.

Za poskytnutí informací bylo v roce 2012 vybráno celkem 917,-- Kč.

Zpracovala: Orlíková Radana ( odbor vnitřních věcí )