Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18, odst. 1) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok

Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:

 

Počet podaných písemných žádostí o informace 

30

Z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení 

-

Částka v Kč, která byla vybrána za poskytnuté informace

403,-

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem (§ 14 odst. 5 písm. d) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na odboru vnitřních věcí – středisku informačních služeb a také na jednotlivých odborech.

Za poskytnutí informací bylo v roce 2013 vybráno celkem 403,- Kč.

 Zpracovala: Orlíková Radana (odbor vnitřních věcí)