Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18, odst. 1) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok

Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:

 

Počet podaných písemných žádostí o informace

52

Z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3 + 2 částečně

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení

1

Částka v Kč, která byla vybrána za poskytnuté informace

300,-

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem (§ 14 odst. 5 písm. d) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na odboru vnitřních věcí – středisku informačních služeb a také na jednotlivých odborech.

Za poskytnutí informací bylo v roce 2014 vybráno celkem 300,- Kč.

Zpracovala: Orlíková Radana (odbor vnitřních věcí)

Tato výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla projednána na 6. zasedání RMO dne 28.1.2015 pod číslem usnesení 180/6 RM 15.