Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18, odst. 1) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok

 

Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:

Počet podaných písemných žádostí o informace

79

Z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

9

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení

4

Částka v Kč, která byla vybrána za poskytnuté informace

550,-

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem (§ 14 odst. 5 písm. d) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).

Stručný popis důvodů podání stížností dle § 16a:

1)    nesouhlas s výší úhrady za poskytnutí informací/způsob vyřízení – řádné odůvodnění výše nákladů

2)    nesouhlas s výší úhrady za poskytnutí informací/ způsob vyřízení – snížení nákladů

3)    překročení lhůty pro vyřízení žádosti/ způsob vyřízení – poskytnutí informací

4)    překročení lhůty pro vyřízení žádosti/ způsob vyřízení – poskytnutí informací

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na odboru vnitřních věcí – středisku informačních služeb a také na jednotlivých odborech.

Za poskytnutí informací bylo v roce 2015 vybráno celkem 550,- Kč.

Zpracovala: Orlíková Radana (odbor vnitřních věcí)

Tato výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla projednána na 30. zasedání RMO dne 27.1.2016 pod číslem usnesení 1028/30 RM 16.