Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2017
o činnosti statutárního města Opavy (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona
o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2017 obdržel povinný subjekt celkem 61 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Bylo podáno 14 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 byly podány 3stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 61 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2017 byla podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadována úhrada nákladů pouze
v 1 případech, celkem byla vybrána částka 45,00 Kč za poskytnutí informací.

Počet podaných žádostí v roce 2017 je nižší než v roce 2016 (2016 – 100 žádostí, 2015 - 79 žádostí, 2014 - 52 žádostí, 2013 – 30 žádostí, 2012 - 39 žádostí, 2011 - 40 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti personální, majetkové, veřejných zakázek apod.

Stručný popis důvodů podání stížností dle § 16a:

ü nesouhlas s odpovědí – napraveno řádným odůvodněním a poskytnutím vyčerpávajících informací

ü nesouhlas s odpovědí – potvrzeno naše stanovisko odvolacím orgánem

V prostorách podatelny úřadu jsou k dispozici soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona o informacích.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  28. 2. 2018  usnesením 2948/79 RM 18

a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.opava-city.cz

Zpracovala: Radana Orlíková (odbor vnitřních věcí)