Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2020 o činnosti statutárního města Opavy (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2020 obdržel povinný subjekt celkem 73 žádostí o poskytnutí informací a bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Bylo podáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán odvolání zamítl a potvrdil postup povinného subjektu.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 73 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2020 byla podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadována úhrada nákladů pouze v 6 případech (inkasoval odbor výstavby), celkem byla vybrána částka 421,00 Kč za poskytnutí informací.

Počet podaných žádostí v roce 2020 je mírně vyšší než v roce 2019 (2019 – 66 žádostí,
2018 – 48 žádostí, 2017 – 61 žádostí, 2016 – 100 žádostí, 2015 - 79 žádostí, 2014 - 52 žádostí, 2013 – 30 žádostí, 2012 - 39 žádostí, 2011 - 40 žádostí). Dotazy byly zaměřeny komplexně a pokryly fungování téměř celého úřadu.

V prostorách podatelny úřadu jsou k dispozici soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona o informacích.

Tato výroční zpráva byla zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese: https://www.opava-city.cz  dne 25. 02. 2021.

Zpracoval: Ing. Lubomír Měch (bezpečnostní manažer)