Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2021 o činnosti statutárního města Opavy (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2021 obdržel povinný subjekt celkem 55 žádostí o poskytnutí informací a bylo vydáno celkem 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Bylo podáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o odvolání rozhodl tak, že nařídil informace poskytnout, ale podle jiného zákona než zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace byly poskytnuty podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 55 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2021 byla podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vybrána finanční částka 3.840,00 Kč za poskytnutí informací (inkasoval odbor výstavby a územního plánování).

Počet podaných žádostí v roce 2021 (55 žádostí) je mírně nižší než v roce 2020 (2020 = 73 žádostí, 2019 = 66 žádostí, 2018 = 48 žádostí, 2017 = 61 žádostí, 2016 = 100 žádostí).
Dotazy byly zaměřeny komplexně a pokryly fungování téměř celého úřadu.

V prostorách podatelny úřadu jsou k dispozici soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona o informacích.

Tato výroční zpráva byla zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese: https://www.opava-city.cz  dne 28. 02. 2022.

Zpracoval: Ing. Lubomír Měch (bezpečnostní manažer)