Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2023 o činnosti statutárního města Opavy (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2023 obdržel povinný subjekt celkem 59 žádostí o poskytnutí informací a bylo vydáno celkem 5 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2023 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2023 bylo podáno 5 stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Na 3 stížnosti byla poskytnuta doplňující odpověď. 2 stížnosti řešil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který potvrdil postup Magistrátu města Opavy jako správný a oprávněný. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Ve sledovaném období se za poskytnutí informací nebyla požadována žádná úhrada nákladů.

Počet podaných žádostí v roce 2023 (59 žádostí) je vyšší než v roce 2022 (51 žádostí).
 

 

Informace a dotazy vztahující se k tomuto zákonu byly velmi různorodé. Např. stavební záležitosti, územní řízení, dokumentace ke spisům, marketingové účely, studijní účely
a další.

V prostorách podatelny úřadu jsou k dispozici soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona o informacích.

Tato výroční zpráva byla zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese: https://www.opava-city.cz dne 28. 02. 2024.

 

 

 

Zpracoval:

v Opavě dne 27. 02. 2024

Ing. Lubomír Měch, bezpečnostní manažer