Nerealizovatelné nápady 2019

Komise Zdravého města na svém jednání 10. 4. 2019 zhodnotila seznam níže uvedených nápadů jako nerealizovatelný v souladu s podmínkami výzvy.

Seznam nerealizovatelných nápadů:

Charitativní obchod se zánovním zbožím

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. Prostor Slezanky je součástí investičních záměrů města v budoucích letech. Pořizovat vybavení prostor v hodnotě 800 tis., a to pouze na přechodnou dobu, by bylo v této situaci nehospodárné. Dalším protiargumentem se jeví nerovnost přístupu k trhu a nevyjasněný budoucí provoz obchodu


Venkovní parkourové hřiště

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. Budoucí využití prostoru za Slezankou dosud nebylo stanoveno, stejná situace se týká lokality bývalého amfiteátru v Městských sadech. Jiná lokalita pro umístění hřiště tohoto typu v současné době není vhodná. Vedení města se obecně zabývá výstavbou sportovišť a s touto myšlenkou hodlá dále pracovat v rámci svých budoucích plánů.


Úprava beachvolejbalového hřiště

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. Zmíněné beachvolejbalové hřiště je prostřednictvím Smlouvy o výpůjčce bezúplatně poskytnuto k užívání VK Kylešovice. Dle sdělení předkladatelky je veřejnosti pronajímáno za úplatu, toto je důvodem rozporu pro jeho zařazení k veřejnému hlasování. 


Zvýšení počtu kontejnerů, podzemní kontejnery

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. V současné době není ve městě vhodná plocha pro budování podzemních kontejnerů (sídliště i centrum města jsou revitalizované). Dalším protiargumentem pro zřízení podzemních/polopodzemních kontejnerů je nutnost pořízení vhodné svozové techniky, což by městu přineslo další náklady.


Veřejné osvětlení v rámci uliční spojky U Pánského dvora

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. Pro realizaci tohoto nápadu je nutné zpracování projektové dokumentace, zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení, což není realizovatelné z časového hlediska. Akce bude zařazena do zásobníku investičních akcí.


Chodník na Bezručově náměstí

Stanovisko Komise:

Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. Pro realizaci tohoto nápadu je nutné zpracování projektové dokumentace, zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení, což není realizovatelné z časového hlediska v souladu s podmínkami výzvy. V místě navrhovaného chodníku je v rámci Plánu udržitelné městské mobility, resp. v rámci návrhu rozšíření Zóny placeného stání ve městě Opavě uvažováno se zbudováním parkoviště, které je s tímto záměrem v bezprostřední kolizi.


Komise Zdravého města a místní Agendy 21 je poradním orgánem rady města v otázce udržitelného rozvoje a participace s občany.