Seznam nepodpořených nápadů 2020

Relax zóna zdraví – Kateřinky

Po fyzické návštěvě lokality navržené pro realizaci Nápadu pro Opavu Relax zóna zdraví - Kateřinky hodnotitelé usoudili, že se jedná o rozvojovou lokalitu, kterou je nutno řešit jako jeden velký celek, a tedy je nutné do ní investovat mnohem více finančních prostředků, než je alokováno pro výzvu Nápady pro Opavu 2020 a navrhují ji realizovat např. v rámci budoucích investičních akcí města. Z tohoto důvodu navrhují její vyřazení z výzvy Nápady pro Opavu 2020.

 

Bezpečné hřiště pro děti s celoročním využitím, aneb "Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví„

Dětské hřiště při MŠ Heydukova v Opavě není přístupno široké veřejnosti a ani se s jeho zpřístupněním široké veřejnosti do budoucna nepočítá. Stěžejní myšlenkou participativního rozpočtu všeobecně je přístupnost realizovaných projektů široké veřejnosti.

 

Prozatímní chodník na ulici Slavkovská, Jaktař

Pro tento nápad by bylo nutné zpracovat komplexní projektovou dokumentaci dle platné legislativy, norem a technických podmínek, která by danou oblast řešila jako celek. Legislativní podmínky musí splňovat jakýkoli i PROZATÍMNÍ chodník. Tzn. chodník by musel splňovat základní technické požadavky - šířku vč. bezpečnostních odstupů, výšku obruby, odvodnění, případně i osvětlení, návaznost chodníku. Bylo by nutné prozkoumat i uložení inženýrských sítí a případnou možnost jejich přeložek pod betonovou mazaninu. Výstavba chodníku by vyvolala potřebu úpravy hlavního dopravního prostoru ulice Slavkovská. I tato navržená provizorní úprava by musela projít schválením příslušných orgánů, zejména Policií ČR, což se nejeví jako reálné. Stanovený rozpočet tohoto nápadu je značně podhodnocený.

 

Zelená oáza

Radními města byl schválen záměr pronájmu Slezanky ke komerčnímu využití. Slezanka je také součástí budoucích investičních záměrů města a v připravovaném projektu je již na podobné prvky myšleno. Předkladatel dále neřeší budoucí organizační a provozní zabezpečení, odpovědnost za péči o rostliny. Tyto kroky by navíc nesly městu další nepřiměřené provozní náklady, což je v rozporu
s aktuálně nastavenými pravidly výzvy Nápady pro Opavu 2020, viz Obecné zásady realizace Nápadů pro Opavu.

 

Venkovní fitpark na Městském koupališti

V areálu Městských sadů, v docházkové vzdálenosti od městského koupaliště se nachází poměrně velké workoutové hřiště, které je přístupno široké veřejnosti bez ohledu na počasí nebo provozní dobu, proto pokládáme za zbytečné investovat finanční prostředky do realizace venkovního fitparku v prostorách městského koupaliště, jehož areál je přístupný pouze v omezeném časovém období.