Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy – město Opava

Stav projektu: Probíhá
Plány: Plán udržitelné městské mobility / Strategický plán města
Indikátory: Místně specifické indikátory v oblasti dopravy / Mobilita a místní přeprava cestujících / Mobilita a místní přeprava cestujících – letní období / Spokojenost obyvatel s místním příslušenstvím
Realizace: 09/2018 – 08/2020
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009964
Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost
Celkové náklady projektu: 2 672 301,00 Kč
Celková výše dotace: 2 538 687,01 Kč
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Tento projekt řeší nevyhovující formu komunikace s veřejností v podobě zastaralých webových stránek. Město sice disponovalo webovými stránkami, ty však již po technické stránce nevyhovovaly trendům moderních technologií, zároveň obsahovaly celou řadu neaktuálních a zastaralých informací. Z pohledu občana se tak byly nepřehledné a neaktuální.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nových webových stránek města, které umožnily snadnější a ucelenější přístup veřejnosti k informacím. Současně došlo k proškolení zaměstnanců Magistrátu na téma komunikace s veřejností.

V rámci tohoto projektu byl také zpracován strategický dokument „Strategie optimalizace veřejné dopravy ve městě“. Tento dokument obsahuje analýzu současného stavu sítě MHD v Opavě, která by měla prokázat možnost provozních změn MHD vedoucích k zefektivnění provozu (odstranění souběhů, vyrovnání nabídky s poptávkou cestujících) a navrhuje možná opatření k jeho optimalizaci.

Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.