Velké Heraltice

Zastupitelstvo obce Velké Heraltice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 23.06.2010, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Velké Heraltice.

 

Územní plán Velké Heraltice obsahuje:

 • I.A Textovou část
 • I.B Grafickou část
  • I.B.1. Výkres základního členění území - legenda
  • I.B.2. Hlavní výkres - legenda
  • I.B.3. Koncepce technické infrastruktury  - legenda
  • I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  - legenda

 

Odůvodnění Územního plánu Velké Heraltice obsahuje:

 • II. A Textovou část
 • II. B Grafickou část
  • II.B.1. Koordinační výkres - legenda
  • II.B.2. Koordinační výkres 1 : 2 000 - legenda
   • část A
   • část B
   • část C
   • část D
   • část E
   • část F
   • část G
  • II.B.3. Širší vztahy
  • II.B.4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda
   • Schemata:
    • II.B.5. Schema funkčního zatřídění komunikační sítě
    • II.B.6. Schema sítě cyklistických tras

 

 

Účinnost

Územní plán Velké Heraltice nabývá účinnosti 09.07.2010 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Velké Heraltice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Velké Heraltice,
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby -  příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Velké Heraltice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Velké Heraltice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2010 - 2014.