Strategický plán města

Strategický plán města je jedním ze základních dokumentů, který definuje směřování města ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Jde o koncepční a rozvojový dokument, jehož základním smyslem je zorganizovat rozvoj města v jednotlivých oblastech tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán navíc dává podnikatelským subjektům i soukromým osobám možnost zjistit, jaké budou v následujících letech priority v rozvoji města. 

V současné chvíli má město platný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 - 2020. V sedmém roce jeho existence, tzn. z pohledu střednědobé strategie, dochází k 1. 1. 2015 k jeho aktualizaci za využití komunitního přístupu. Aktualizace stále pracuje se stejnými oblastmi rozvoje města, jen se oproti doposud platnému SP, přizpůsobuje změnám podmínek života města Opavy.

Od roku 2015 tak bude město Opava pracovat s aktualizací strategického plánu definovanou pro období 2015 – 2020. Tento střednědobý plán rozvoje města navrhuje celkem 166 aktivit, jejíž dílčí plnění je rozloženo do nadcházejících 6 let v celkovém finančním objemu přesahující 2,476 mld. Kč. Definovaná suma zahrnuje kompletní výdaje na realizaci konkrétních aktivit bez ohledu na zdroje krytí. V mnohých případech lze hovořit o tom, že aktivity budou realizovány za předpokladu čerpání finančních prostředků z externích zdrojů – programové období EU 2014+ či budou financovány z rozpočtů jiných subjektů (garantů) než je Statutární město Opava. Některá opatření pak kalkulují i s tzv. provozními výdaji, tedy výdaji, které se v posledních letech objevují pravidelně v kapitolách rozpočtu města. Jejich budoucím plněním tak nedojde k nárůstu finančního zatížení města. Tyto aktivity však pracovní skupiny identifikovaly jako natolik důležité pro danou oblast rozvoje, že jim byl přiřazen strategický význam.

72 osob, mezi které patřili nejen zástupci politické reprezentace města (18), ale také externisté (27) a zaměstnanci SMO (27) ověřilo stanovením SWOT analýz minulých oblastí rozvoje jejich relevantnost a od listopadu 2013 byla zahájena návrhová část, při které pět pracovních skupin definovalo priority, opatření a aktivity v oblastech rozvoje EKONOMIKA, INFRASTRUKTURA, LIDÉ, SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Dne 15. 9. 2014 byla na 25. Zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, usnesením č. 580/25 ZM 14 aktualizace Strategického plánu Statutárního města Opavy pro období 2015 – 2020. 

Výstupy aktualizace strategického dokumentu města

Motto: "Bílá Opava – pravé místo pro život"

Vize:
„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“