Plnění programového prohlášení Rady Statutárního města Opavy

V níže uvedeném dokumentu je možno nahlédnout do zrevidované formy Programového prohlášení Rady Statutárního města Opavy pro volební období 2010-2014. Radní do něj zapracovali, co se již podařilo v předešlém období splnit a na jakých úkolech se dále pracuje. Před komentáři vždy najdete rok jejich zapracování.

Preambule

Na základě mandátu od občanů statutárního města Opavy, vyjádřeného ve volbách do místních zastupitelstev ve dnech 15.–16. 10. 2010, předstupuje rada města před občany s programovým prohlášením. Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly nového vedení města, které si je vědomo své odpovědnosti vůči započatým projektům z evropských fondů, vůči povinnosti ustát vzrůstající dluh města a posilovat pohodlí a spokojenost občanů. Chceme uskutečňovat politiku v dlouhodobém zájmu občanů města Opavy i generací, které přijdou po nás. Na tomto úkolu budeme spolupracovat se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti. V tomto programovém prohlášení jsme si vytýčili celou řadu důležitých úkolů, z nichž každý má svůj význam a nezastupitelné místo. Přesto je zapotřebí zdůraznit klíčové projekty, které jsou osou a smyslem koaliční smlouvy, na níž se koaliční partneři dohodli:

 • Dokončit čerpání peněz ze zdrojů evropské unie, ukončit započaté projekty, započít s úspornými opatřeními, jež do konce volebního období sníží stávající dluh města. Vyvést město z dlouhodobého nebezpečí zadlužování.
 • Provést revizi majetku města a vypracovat jasné podmínky pro případné prodeje tohoto majetku.
 • Otevřít radnici lidem, organizovat pravidelné diskuse o problémech občanů, efektivně řešit problémy obyvatel města.
 • Maximálně zprůhlednit finanční transakce a výběrová řízení, zřídit internetové aukce.
 • Podporovat síť sociálních služeb s důrazem na jejich potřebnost a kvalitu, vypracovat koncept sociálního bydlení.
 • Podporovat sport, kulturu a další volnočasové aktivity především dětí a mládeže.
 • Podporovat aktivity zlepšující životní prostředí ve městě a okolí. Pokračovat v ekologickém nakládání s odpady, započít ekologicky šetrný provoz městského úřadu a městských organizací.
 • Podílet se na budování obchvatů města a stavbě silnice I/11.

 

Článek I. Hospodaření města a jeho majetek

Budeme usilovat o zabezpečení prostředků na dokončení všech akcí spolufinancovaných z Evropských fondů. O další projekty budeme usilovat s ohledem na finanční možnosti města.

2011 Pro rozpracované projekty byly zajištěny finance pro dokončení. Byl zajištěn úvěr za výhodných podmínek pro čerpání až do výše 500 mil. Kč, které jsou nezbytné pro předfinancování evropských projektů. Z projektů, které byly dříve přijaty a některé i zahájeny, byly do konce roku 2011 dokončeny rekonstrukce Slezského divadla Opava, tělocvična na Tyršově stadionu, Domu umění a dětských hřišť.

2012 Peníze z úvěru byly použity také v roce 2012, kdy došlo k dokončení rekonstrukce KD Na Rybníčku, revitalizaci prstence parků a zeleně v Městských sadech. Dlouhodobě probíhá revitalizace vnitrobloků v Kateřinkách.


 • Provedeme zařazení a přijetí dotace 1 mil. Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky /CAS/.

2012 V roce 2012 bylo zakoupeno nové vozidlo.


 • Provedeme detailní revizi majetku města a vypracujeme koncepci jeho využití včetně pravidel pro odprodej té jeho části, která je pro město zbytnou. Při eventuálních odprodejích budeme přihlížet i k současným nájemním vztahům k těmto nemovitostem.

2011 Byla zahájena revize veškerého majetku města.

2011Byly schváleny nové zásady pro prodej pozemků pod obytnými domy.

2011 Došlo k vytipování objektů, které město za určitých podmínek nabídne k prodeji. Intenzivní jednání probíhala k problematice objektů Ministerstva zemědělství a Slezanky.

2011 Proběhla soutěž na prodej budovy Vančurova 5 (bývalá porodnice).

2011 Postupně probíhají prodeje zbytných pozemků a zbytných nemovitostí v majetku města.

2011Pracuje se na vytvoření směrnice pro správu majetku. Došlo k uzavření Dodatku č. 4 s firmou Crestyl, v němž se konstatuje, že ani jedna strana neporušila smluvní ujednání a řeší se i další postup.

2012 Byla pronajata Slezanka jako celek – součástí smlouvy je úprava fasád nájemcem. Budova Vančurova 5 (bývalá porodnice) byla prodána, kupující garantuje vybudování domova pro seniory.

2012 Byl prodán objekt v areálu Dukelských kasáren, další objekty jsou pronajímány, byl vybudován další vjezd z Vančurovy ulice.

2012 Byla vytvořena a schválena směrnice pro správu majetku. Novou organizací exekučního oddělení a zavedením nových procesů bylo zefektivněno vymáhání pohledávek města.

2012 Bylo provedeno zateplení budov a výměna oken v majetku města Horní náměstí 27, 28, 29, 30.


 • Zabezpečíme maximální zefektivnění činnosti jak statutárního města, tak jeho organizací různého typu.

2011 U všech organizací města byl přijat úsporný rozpočet na rok 2011 i na rok 2012.

2011 Byl proveden audit v p.o. Městské lesy Opava a od ledna 2012 začne audit efektivity Technických služeb Opava, s.r.o. Pracuje se na systému řízení organizací města.

2011 Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na systémovou analýzu Městského dopravního podniku Opava, a.s.

2012 U organizací města byl přijat úsporný rozpočet také na rok 2013.

2012 Pro město a všechny jeho organizace byly na komoditní burze zahájeny společné nákupy energií (elektřina, plyn). V listopadu 2012 byl zahájen společný nákup nafty.


 • Budeme se snažit o transparentnost při správě města (internetové aukce, vyjasnění a zpřesnění pravidel grantových systémů atd.).

2011 Od května 2011 běží internetové aukce, zpracovávají se nová pravidla grantových systémů.

2012 Sociální granty pro rok 2012 byly rozděleny podle nových pravidel, nová pravidla byla vytvořena také pro sportovní granty.

2011Od července 2011 jsou na internetových stránkách města zveřejňovány všechny schválené smlouvy. Začaly se zveřejňovat zprávy z průběhu hodnocení veřejných zakázek.

2012 V roce 2012 byl v rámci sportovních grantů zaveden poukázkový systém.

2013 Na rok 2013 byly nově vypsány také granty v oblasti EVVO.

 

Článek II. Rozvoj města

 • Dokončíme nový územní plán včetně specifikování rozvojových ploch (podnikání, dopravní stavby, individuální bytová výstavba apod.)

2012 Na podzim roku 2012 byl projednán koncept územního plánu.


 • Podpoříme výstavbu startovacích či sociálních bytů.

2011 V únoru 2011 zahájil projektový tým práci na koncepci rozvoje sociálního bydlení.

2011 Byla vypracována koncepce rozvoje sociálního bydlení a pravidla pro obsazování sociálních bytů.

2012 Od dubna 2012 jsou byty obsazovány podle nových pravidel. Z bytového fondu byly vyčleněny sociální byty. K dispozici je i startovací byt pro mladé rodiny. Koncepce rozvoje sociálního bydlení je v odborných kruzích uváděna jako příklad dobré praxe. Za rok 2012 bylo v tímto způsobem přiděleno 23 řádných bytů, 1 byt pro duševně nemocné, 3 byty pro seniory a 5 bytů pro sociálně znevýhodněné.


 • Posílíme rozvoj malého a středního podnikání i s cílem vzniku nových pracovních míst, budeme spolupracovat s vedením Hospodářské komory, místními podnikateli apod.

2011 Proběhla schůzka s vedením Okresní hospodářské komory v Opavě a s podnikateli v městské části Vávrovice. Připravuje se koncepce rozšíření podnikatelské zóny.

2012 Probíhající spolupráce s vedením Okresní hospodářské komory v Opavě – město finančně podpořilo cenu Merkurova křídla, proběhla řada schůzek se zástupci různých významných opavských firem.

2012 V rámci rozpočtu pro rok 2012 bylo určeno 310 tis. Kč na Program rozvoje podnikání.Po celý rok 2012 probíhala operativní jednání s řadou podnikatelů a ředitelů velkých ekonomických společností.


 • Obnovíme opavský "zelný trh".

2011 Funguje od 15. 4. 2011.


 • Budeme věnovat neustálou pozornost ochraně kulturního dědictví města s cílem o jeho maximální propagaci.

2011 Byla ustavena komise pro regeneraci městské památkové zóny Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ostrava, je zpracováván plán ochrany městské památkové zóny.

2011 Ve spolupráci s CzechTourismem, Českými centry či ambasádami byla dohodnuta prezentace Opavy v Berlíně, ve Vídni, v Moskvě a v Petrohradě určená především pro tour operátory.

2011 Uskutečnila se návštěva arcibiskupa pražského mons. Dominika Duky, ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského – k oběma akcím byli přizváni nejen představitelé Opavy, ale i obcí Opavska, Hlučínska a Vítkovska.

2011 Opava hostila velvyslankyni JAR H. E. Celii-Sandru Bothy. Dne 7. prosince 2011 navštívil město prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

2012 Proběhla setkání primátora, náměstků a mnoha členů zastupitelstva s představiteli partnerských měst a byl zpracován návrh koncepce zahraniční spolupráce města.

2012 Ke konci roku 2012 byl dopracován plán regenerace MPZ Opava a byl odeslán k prvotnímu schválení na Ministerstvo kultury, bude předložen do zastupitelstva v březnu 2013.

2012 Podstatně se rozšířily zahraniční styky města. Byly navázány kontakty s novými městy jako jsou Zugló (čtvrť Budapešti), Veliko Tarnovo, Zabrze, Leoben. Podařilo se udržet i přes aktuální hospodářskou situaci úroveň spolupráce s partnerskými a spřátelenými městy. Opava nadále aktivně působila i v síti středních evropských měst.

 

Článek III. Správa města

 • Budeme usilovat o rozšíření informační výbavy města (např. projekt O-linka, internetové aukce, metropolitní síť)

2011Opava získala finanční dotaci z prostředků EU na zrychlení komunikace mezi občanem a úřadem (elektronizace úřadu, digitalizace dokumentů, O-linka, metropolitní síť, apod.).

2012Na sklonku roku město se značným zpožděním obdrželo stanovisko CRR, přičemž Rada vypsání zakázky pro jeden z programů projednala ihned na prvním zasedání v roce 2013.

2013 Vypsali jsme veřejnou zakázku na digitalizaci dokumentů.


 • Budeme propagovat trend maximální otevřenosti města.

2011 Byla zřízena pracovní pozice mluvčího. Od února loňského roku probíhá diskuse s občany „Otevřená radnice“.

2011Po každém zasedání rady města je pořádána tisková konference, prudce narostl počet vydávaných tiskových zpráv.

2012 Opava se stala členem Národní sítě zdravých měst a jedná tak s občany podle metodiky této sítě. V rámci Zdravého města bylo občany vytipováno 10 největších problémů. Proběhla celá řada tematických kulatých stolů.

2012 Od září 2011 dochází ke zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstev.


 • Prohloubíme spolupráci se starosty městských částí i starosty obcí spadajících do regionu Opavsko.

2011 Uskutečnilo se setkání se starosty Opavska (pozn. akce na jaře se školením) a dvě setkání se starosty městských částí, byly zahájeny práce na revizi statutu města. Probíhala pravidelná setkání vedení města se starosty městských částí – v roce 2011 to byla celkem 4 setkání.

2012Setkávání představitelů města se starosty probíhalo také v roce 2012.

2012 Starostové místních částí aktivně spolupracují na realizaci projektu Zelené hradby. V rámci zavádění destinačního managementu Opavské Slezsko jsou starostové a zástupci obcí na Opavsku pravidelnými účastníky informativních schůzek a workshopů.

2012 Došlo k nákupu dopravních automobilů pro potřeby jednotky SDH Komárov a SDH Zlatníky.

2012 Bylo zajištěno kompletní doplnění a přesun stávající cisternové automobilové stříkačky z Kylešovic do Podvihova.
 

Článek IV. Zdravotní a sociální oblast

 • Budeme usilovat o zachování rozsahu současných zdravotních služeb Slezské nemocnice.

2011 Představitelé města se zapojili do akcí sledujících udržení samostatnosti Slezské nemocnice, rada i zastupitelstvo města se oficiálně vyjádřilo proti sloučení Slezské nemocnice s dalšími nemocnicemi v kraji. Primátor přímo jednal s někdejším vedením nemocnice a angažoval se i při zajištění investičních akcí dialýzy a interny. Z rozpočtu města byl poukázán Slezské nemocnici 1 mil. Kč.

2012 V roce 2012 získala Slezská nemocnice z rozpočtu města 3 mil. Kč.

2013 V roce 2013 činil příspěvek Slezské nemocnici 2 mil. Kč.


 • Soustředíme se na výstavbu startovacích a sociálních bytů a domu pro seniory.

2011 Začala příprava projektu nového penzionu pro seniory v Kateřinkách.

2012 Byla vyhlášena architektonická soutěž. V roce 2012 proběhla úspěšná architektonická soutěž (účast v soutěži byla jedna z největších v ČR).

2012 Od prosince 2012 se pracuje na PPP projektu výstavby domu pro seniory.


 • Zefektivníme fungování sociálních služeb dle potřeb občanů města v rámci Komunitního plánování.

2012 V roce 2012 byl pracovníky sociálního odboru prováděn poprvé nezávislý monitoring kvality poskytovaných sociálních služeb. Služby, které se prokázaly jako nekvalitní, nebyly městem finančně podpořeny.

2012 Pro zpřehlednění procesu komunitního plánování byla vytvořena Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území SMO, kterou 2. dubna 2012 schválila Rada města a 23. dubna 2012 vzalo na vědomí i zastupitelstvo.


 • Podpoříme transparentní a účelný systém dotací pro financování sociálních služeb.

2011 Byly zahájeny práce na nových pravidlech pro financování celého systému sociálních služeb.

2011 V roce 2011 byl vytvořen nový systém žádostí a přidělování financí do sociálních služeb. Nový systém mj. klade větší důraz na účelnost financí a na monitoring kvality poskytovaných sociálních služeb.

2012 V roce 2012 se u hodnocení žádostí zohledňovaly poprvé také výsledky provedeného monitoringu.


 • Budeme věnovat pozornost sociálně znevýhodněným skupinám

2012 V roce 2012 se začaly přidělovat byty i sociálně znevýhodněným občanům podle nových pravidel zohledňujících lépe potřebnost. Armádě spásy byl pronajat byt pro chráněné bydlení klientů, kteří opustí azylový dům. V objektu ve vlastnictví města bylo podpořeno vytvoření komunitního centra při Azylovém domě pro matky s dětmi na ul. Rybářská. Byl navázán kontakt s Agenturou pro sociální začleňování.


 • Rozšíříme možnosti bezbariérového pohybu ve městě

 

Článek V. Školství, kultura, sport a volnočasové aktivity

 • Pozornost budeme věnovat stavu základního a mateřského školství ve městě z hlediska jeho optimální struktury, stavebních rekonstrukcí apod.

2011 V roce 2011 bylo provedeno zateplení ZŠ Opava, Šrámkova a připravuje se zateplení ZŠ Opava, Englišova. Rekonstrukcí byla rozšířena kapacity MŠ Opava, ul. 17. listopadu.

2011 Byl navýšen rozpočet jednotlivých školských zařízení s důrazem na správné dovybavení didaktickými pomůckami a s důrazem na správné provádění běžné údržby majetku města, jež by měla předcházet havarijním stavům.

2012 V roce 2012 bylo provedeno zateplení ZŠ Opava, Englišova a byly provedeny opravy havarijních stavů podlah tělocvičen ZŠ T. G. Masaryka. Byla dokončena projektová dokumentace rekonstrukce a zateplení MŠ 17. listopadu.


 • Jedním z našich cílů je i všestranná podpora rozvoje kultury a sportu

2011 Byly zahájeny práce na tvorbě sportovní koncepce města.

2011 Pokračovalo se v zabezpečení festivalů Další břehy a Bezručova Opava, Opavského kulturního léta, byla realizována řada dalších kulturních akcí. Všechny tyto festivaly úspěšně proběhly. Město se podílelo i na zabezpečení koncertu Janáčkova máje a Svatováclavského hudebního festivalu.

2011 Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě proběhla instalace první výstavy v rekonstruovaném Domě umění „Paměť Slezska“.

2012 Kulturní koncepci jakožto otevřený materiál projednala rada města.

2013 Finance z hazardu, které stát vzal sportovním organizacím a dle nového zákona je dostává město, jsou v rozpočtu r. 2013 vyčleněny z poloviny pro financování sportu.


 • V kulturní oblasti budeme věnovat pozornost činnosti Slezského divadla, Domu umění a dalších kulturních institucí.

2011 Proběhla kontrola v Opavské kulturní organizaci, byla jmenována nová ředitelka této příspěvkové organizace.

2011 Byla zahájena činnost v Domě umění, Opavská kulturní organizace realizovala množství programů. Slezské divadlo Opava zahájilo další sezónu. Došlo ke snížení rozpočtů a zefektivnění fungování jak Opavské kulturní organizace, tak i Slezského divadla a to i při zachování šíře a kvality zajišťované kultury.

2012 V roce 2011 i 2012 proběhly oba opavské festivaly (Bezručova Opava a Další břehy). Významné je podporována i oblast živé kultury.


 • Budeme spolupracovat se Slezskou univerzitou v Opavě a Slezským zemským muzeem v Opavě.

2011 Je připravena smlouva o spolupráci mezi Slezskou univerzitou a městem. Slezské zemské muzeum připravilo výstavu pro zahájení provozu v rekonstruovaném Domě umění. Jedná se o poskytnutí několika městských pozemků Slezské univerzitě v Opavě.

2012 Smlouva o spolupráci mezi univerzitou a městem byla podepsána.


 • Podpoříme rozvoj rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu ve městě i jeho městských částech včetně využití sportovišť v majetku města pro rozvoj všech typů sportu s důrazem na sportovní vyžití dětí a mládeže.

2011 Pracuje se na generelu všech sportovišť ve městě. Průběžně byla řešena podpora různých sportů provozovaných „pod hlavičkou“ města i různých sportovních organizací.

2011  Přebudován byl systém grantů pro sportovní oblast, významně byly finančně podpořeny zdejší profesionální i zájmové sportovní aktivity.

2012 Pro oblast sportu bylo v roce 2012 vyčleněno 61,7 mil. Kč.

2012 V roce 2012 došlo ke schválení koncepce financování sportu.

 

Článek VI. Životní prostředí

 • Podpoříme další separovaný sběr odpadů, jeho recyklaci a ekologickou likvidaci.

2011 Ve městě bylo umístěno 12 červených kontejnerů určených pro drobný elektroodpad.

2012 Byl zakoupen kontejner pro sběr použitého textilu.

2012 Proběhla anketa k separaci bioodpadu a kompostování, byla podána žádost o dotaci pro zavedení separovaného sběru bioodpadu (nákup kompostérů).


 • Budeme dbát o obnovu zeleně, o ochranu biocenter apod.

 • Zřídíme další monitorovací stanici pro monitoring kvality ovzduší.

2011 Byly získány finanční prostředky na zřízení dvou nových monitorovacích stanic.

2012 Zdravotní ústav v rámci projektu zajíždí do Opavy se svou mobilní měřicí stanicí.


 • Budeme prosazovat ekologické metody údržby a čištění města.

 • Zamezíme vzniku dalších ruin v případě profesně opuštěných staveb.

2012 Byla dořešena otázka bývalé porodnice, a to jejím prodejem soukromému investorovi.

2013 V roce 2013 začaly práce na její rekonstrukci.

 

Článek VII. Doprava

 • Vynaložíme maximální úsilí pro dokončení obchvatu Opavy i jejímu napojení na dálniční síť.

2011 Město se aktivně účastní práce v rámci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, probíhala intenzivní jednání s Ministerstvem dopravy a poslanci zvolenými za MSK. Opava se stala členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a zapojila se do nově vzniklé dopravní sekce. Opavu na pozvání představitelů města navštívil dnes již bývalý náměstek ministra dopravy, Ing. Toman, který přislíbil maximální podporu v dokončení úseku Mokré Lazce – hranice okresu Opava. Byly získány finanční prostředky z rozpočtu MSK na projektovou přípravu západní části severního obchvatu.

2012 Na východní část tohoto obchvatu byly v r. 2012 zajištěny finanční prostředky na další výkupy pozemků. Financování těchto výkupů bude pokračovat i v r. 2013. V rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2012 se díky neúnavné práci předsednictva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a vedení města podařilo zajistit 400 mil. Kč na pokračování stavby dokončení úseku Mokré Lazce – hranice okresu Opava.

2013 Pro rok 2013 byly vyčleněny prostředky ve výši 1,1 mld. Kč. Stavba byla zařazena do Operačního programu Doprava a bude spolufinancována EU. Navazující stavba – dálniční přivaděč – prodloužená Rudná má v rozpočtu fondu dopravy vyčleněno 300 mil. Kč.

2012  Na přelomu měsíců srpna a září 2012 byl uveden do provozu Jižní obchvat Opavy. Pokračovaly také přípravné práce na výstavbě severního obchvatu – východní část. V roce 2012 byla vydána stavební povolení.


 • Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti na průtazích i dalších komunikacích města.

2012 Došlo ke schválení realizace výběrového řízení na úsekové měření rychlosti v roce 2013.


 • Budeme iniciovat zkvalitnění MHD.

2011 Vozový park MHD byl posílen o 10 nových autobusů. Probíhala jednání o revizi systému zastávek a intervalů.


 • Vypracujeme novou koncepci parkování v centru města.

2012 Byla schválena pravidla pro množství vyhrazených parkovacích míst.

2012 Došlo k navýšení parkovacích míst v rámci revitalizací v sídlištích v Kateřinkách.


 • Budeme zkvalitňovat a rozšiřovat síť cyklostezek.

2011 Připravuje se zprovoznění cyklostezky Raduň–Komárov.

2012 V roce 2012 byla zprovozněna nadregionální cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi. Tato akce byla spolufinancována z fondů EU. Dokončena byla rekonstrukce ulice Bílovické, kde jsou vymezeny cyklopruhy a zřízena cyklostezka.

2013 Začátkem roku 2013 byl jmenován cyklokoordinátor.

2013 V roce 2013 bude pokračovat příprava dvou regionálních cyklistických stezek, a to mezi Hradcem nad Moravicí, Oticemi a Opavou a dále mezi Jakartovicemi a Opavou. Tyto dvě stavby jsou připravovány na příští programovací období EU 2014-2020.

 

Článek VIII. Bezpečnost a městská policie

 • Provedeme reorganizaci městské policie směřující ke zkvalitnění její činnosti.

2011 Bylo vypsáno výběrové řízení na post ředitele městské policie.

2011Byl jmenován nový ředitel Městské policie Opava.

2012Byl schválen nový organizační řád Městské policie Opava s důrazem na zvýšení počtu strážníků v ulicích města po celých 24 hod.


 • Modernizací stávajícího kamerového systému zlepšíme dohled nad veřejným pořádkem.

2011 Schválena účast města v programu prevence kriminality ministerstva vnitra s důrazem na rozšíření kamerových systémů.


 • Použitím nových technologií zvýšíme bezpečnost dopravního provozu s ohledem na plynulost a rychlost.

2011 Došlo k aplikaci pilotního programu Radar.

2012 Došlo k zakoupení nových digitálních vysílaček pro lepší komunikaci a kontrolu.

2012 Byla zakoupena dvě nová auta – jedno na odchyt psů a jedno do výkonu služby – která byla náhradou za zastaralá.

2012Byla schválena realizace výběrového řízení na úsekové měření rychlosti v roce 2013.


 • Provedeme analýzu a aktualizaci bezpečnostních rizik města Opavy.

2011 Veřejnou soutěží byl vybrán dodavatel analýzy.

2012Vypracovaná „Analýza rizik úřadu“ byla dokončena a v současnosti se provádí implementace závěrů této analýzy.

2012 V roce 2012 proběhlo taktické cvičení krizového štábu ORP Opava.


 • Budeme věnovat maximální pozornost rozvoji hasičských sborů, povodňové ochrany a systému ochrany obyvatelstva.

2011 Bylo schváleno finanční zajištění pořízení nového hasičského vozidla pro jednotku zřízenou městem.

2012 Došlo k zařazení a přijetí dotace 1. mil Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky /CAS/ .

2012 Z dotačních peněz byla pořízena a kompletně doplněna nová cisternová automobilová stříkačka /CAS/ do Kylešovic.

2012 V rámci Česko-polské příhraniční spolupráce proběhlo v Opavě cvičení jednotek SDH.


 • Budeme se snažit o eliminaci počtu heren s výherními automaty a terminály v centru města.

2011 Byla aplikována nová pravidla pro zpoplatnění. Připravuje se nová obecně závazná vyhláška pro omezení počtu heren ve městě – zejména v centru, v okolí škol a zdravotnických zařízení.

Ke stažení