Zásady pro pronajímání městských bytů

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, jsou přidělovány na základě výběrového řízení na byty. Toto výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“.

Základními podmínkami účasti ve výběrovém řízení jsou :

  1. věk 18 a více let,
  2. bezdlužnost vůči statutárnímu městu Opavy (SMO), případně bezdlužnost vůči obci, na jejímž území má žadatel trvalý pobyt, je-li tato obec odlišná od SMO,
  3. žadatel nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví SMO,
  4. žadatel není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo objektu určeného k bydlení.

Oproti původním zásadám bylo změněno kritérium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží  nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Žádosti na běžné nájemní byty se přijímají pouze v okamžiku vyhlášení výběrového řízení na uvolněné byty ze strany SMO. Výběrové řízení bude zahájeno vyvěšením oznámení o zahájení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Opavy a na webových stránkách SMO. Mimo stanovený termín výběrového řízení nebudou žádosti na běžné nájemní byty přijímány.

S případnými dotazy k novému systému obsazování bytů v majetku SMO se můžete obrátit na odbor majetku města Magistrátu města Opavy na telefonním čísle  553 756 804.