Přihlášení občana do diskuse na zasedání zastupitelstva

Jak se může občan přihlásit do otevřené rozpravy na jednání Zastupitelstva statutárního města Opavy?

Do otevřené rozpravy k jednotlivým bodům programu se přihlašují občané písemně, či zvednutím ruky. Předsedající má právo požádat občana o předložení dokladů, stvrzujících naplnění § 16 či § 17 zákona č.128/2000 Sb. (tzn., zda dosáhl občan 18 let věku a je občanem obce – fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu nebo zda se jedná o fyzickou osobu, která má 18 let a je cizím státním občanem, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena).

Písemně je možno se přihlásit rovněž před otevřením rozpravy k projednávanému bodu, nejdříve však 30 minut před zahájením zasedání zastupitelstva u primátora, nebo jím určeného předsedajícího. Přihlášku je možné také vyplnit přímo u pracovnice, která zajišťuje prezenci na zasedání ZMO. Absolutní přednost ve vystoupení má člen vlády, nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje.

Písemné přihlášky do rozpravy mají přednost před přihláškou zvednutím ruky. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 3 minuty. Vystupující může před svým vystoupením požádat o prodloužení doby trvání vystoupení.

V případě, že kterýkoliv jiný člen zastupitelstva požádá o vystoupení hosta, který není občanem města a je přítomen na jednání zastupitelstva, nechá předsedající o tomto návrhu hlasovat bezprostředně po jeho podání bez otevření rozpravy. V případě schválení návrhu má host právo vystupovat k projednávanému bodu opakovaně v pořadí přihlášených (viz článek 10 odst. 5 Jednacího řádu ZMO).

Bližší informace najdete v jednacím řádu Zastupitelstva Statutárního města Opavy.

Písemné přihlášení – jak odevzdat přihlášku?

Písemnou přihlášku můžete vyplnit ručně nebo elektronicky.

Při elektronickém vyplnění zašlete přihlášku nejpozději do konce předchozího týdne před konáním zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, a to na adresu: organizacni.mmo@opava-city.cz.

Při ručním vyplnění odevzdejte přihlášku taktéž nejpozději do konce předchozího týdne před konáním zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy (do konce úředních hodin) na samostatném pracovišti pro organizaci chodu orgánů města odboru právního a organizačního Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, Opava (Hláska, 1. patro).

Přihlásit se je možné také přímo na zasedání ZMO (viz výše).

Písemná přihláška občana města Opavy k vystoupení na zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy musí obsahovat tyto údaje:

  • Datum konání Zastupitelstva Statutárního města Opavy
  • Jméno a příjmení občana přihlašujícího se do diskuse
  • Adresa trvalého bydliště
  • Název bodu jednání nebo záležitost, ke které chce občan vystoupit