10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 23. dubna 2012

Upraveno: 03.12.2019

 

V Opavě dne 11.04.2012

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  23. dubna 2012 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

           

Program

10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 23.04.2012

 

1/10      Zahájení

2/10      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/10      Schválení programu ZMO

4/10      Majetkové záležitosti města    

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/10      Příprava investiční akce – smluvní vztahy

             písemně předkládá Daniel Žídek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

6/10      Obecně závazná vyhláška č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011,      k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovaly JUDr. Monika Schlauchová, Mgr. Renáta Mrákotová

7/10      Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011 – 2013

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

8/10      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

9/10      Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území SMO

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

10/10    Udělení Ceny Statutárního města Opavy Oldřichu Gavendovi za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

11/10    Udělení Ceny Petra Bezruče

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

12/10    Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2012

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

13/10    Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - PO  a Střediska volného času, Opava, PO o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

14/10    Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a ČSOB a.s.

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

15/10    Zapojení zůstatku Základního běžného účtu (ZBÚ) a Finančního vypořádání  (FV) za rok      2011

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

16/10    Dotace ostatní

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

17/10    Schválení smluv

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18/10    Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města             Opavy v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010

            Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2011 v oblasti požární ochrany na území města     Opavy

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali plk. Ing. Břetislav Janošek, ředitel ÚO Opava HZS MSK, npor. Martin Kudela, DiS., vedoucí obvodního oddělení Opava PČR

19/10    Změna č. 11 Územního plánu města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

20/10    Změna č. 12 Územního plánu města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

21/10    Granty 2012 – vyhodnocení poukázkového systému

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky

22/10    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117     odst.    1 zákona o obcích:

            - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 15.02.2012 do       02.04.2012

            - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od    24.02.2012 do 18.04.2012

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/10    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od          16.02.2012    

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

24/10    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/10    Kupní smlouva a Dohoda o narovnání - HC Slezan

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

26/10    Koncepce Městské policie Opava pro období let 2012 – 2016

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracoval Mgr. Milan Kokoř

            tento materiál bude předložen dodatečně

 27/10    Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Ing. Jindřich Pasker, ředitel SD Opava, pí Renata Zahradníková

 28/10    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

29/10    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 23.04.2012

1. Úvod 

  1/10    Zahájení

  2/10    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/10    Schválení programu ZMO

18/10    Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města  Opavy v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010

            Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2011 v oblasti požární ochrany na území města Opavy

27/10    Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

           2. Odbor finanční a rozpočtový

14/10    Dodatek č 1. ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a ČSOB a.s.

15/10    Návrh na zapojení zůstatku Základního běžného účtu (ZBÚ) a Finančního vypořádání (FV) za rok 2011

16/10    Dotace ostatní

17/10    Schválení smluv

21/10    Granty 2012 – vyhodnocení poukázkového systému

3. Odbor přípravy a realizace investic

5/10      Příprava investiční akce – smluvní vztahy

4.  Městská policie Opava

26/10    Koncepce Městské policie Opava pro období let 2012 – 2016

5.  Obecně závazná vyhláška

6/10      Obecně závazná vyhláška č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

6.  Odbor sociálních věcí

  7/10    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011 – 2013

  8/10    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

  9/10    Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území SMO

           7.  Odbor školství

13/10    Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - PO  a Střediska volného času,        Opava, PO o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

8. Odbor majetku města 

 4/10               Majetkové záležitosti města     

25/10    Kupní smlouva a Dohoda o narovnání - HC Slezan

9.  Odbor hlavního architekta a územního plánu

12/10    Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2012

19/10    Změna č. 11 Územního plánu města Opavy

20/10    Změna č. 12 Územního plánu města Opavy

10.  Kancelář primátora

10/10    Udělení Ceny Statutárního města Opavy Oldřichu Gavendovi za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu

11/10    Udělení Ceny Petra Bezruče

11.  Kancelář tajemníka

22/10    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117         odst.    1 zákona o obcích:

            - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 15.02.2012 do          02.04.2012

            - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od        24.02.2012 do 18.04.2012

23/10    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od   16.02.2012       

24/10    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

12.   Ostatní

28/10    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

29/10    Závěr