12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 25. června 2012

Upraveno: 03.12.2019

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

na pondělí 25. června 2012 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., v.r.
primátor

Program 12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 25. června 2012 ve 13.00 hodin

 • 1/12 Zahájení
 • 2/12 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
 • 3/12 Schválení programu ZMO
 • 4/12 Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011
  písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová, pí Radoslava Stehlíková, pí Pavla Migotová, DiS., Ing. Marie Krupová, odbory MMO a MP, příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace
 • 5/12 Dotace ostatní
  písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  zpracoval Ing. Miroslav Drössler
 • 6/12 Schválení smluv
  písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  zpracoval Ing. Miroslav Drössler
 • 7/12 Majetkové záležitosti města
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová
 • 8/12 Převod části domu
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Pavlína Kubánková
 • 9/12 Kupní smlouvy - garáž Lidická + pozemky
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský
 • 10/12 Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvkové organizace o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
  písemně předkládá Daniel Žídek
  zpracovala Mgr. Miroslava Konečná
 • 11/12 Smlouvy o půjčce a o poskytování účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov – příspěvková organizace a Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
  písemně předkládá Daniel Žídek
  zpracovala Mgr. Miroslava Konečná
 • 12/12 Problémy města Opavy z pohledu veřejnosti a navrhovaná opatření
  písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
  zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Hana Tvrdá
 • 13/12 Seniorcentrum Opava - Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Jindřiška Těžká, Ing. Radim Křupala
 • 14/12 Koncepce Městské policie Opava pro období let 2012 - 2016
  písemně předkládá p. Daniel Žídek
  zpracoval Mgr. Milan Kokoř
 • 15/12 Hospodaření obchodní společnosti Pila Hrabství s.r.o.
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Pavla Brady, Ing. Erich Řeháček, ředitel Pily Hrabství s.r.o.
 • 16/12 Stav a vývoj lesního majetku příspěvkové organizace Městské lesy Opava
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovali Ing. Pavla Brady, Ing. René Binar, ředitel Městských lesů Opava, p.o.
 • 17/12 Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová
 • 18/12 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová
 • 19/12 Převod zřizovatelských funkcí Domova Bílá Opava, p.o. z Moravskoslezského kraje na statutární město Opava
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová
 • 20/12 Schválení plánu společných zařízení v rámci Komlexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy a Palhanec
  písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
  zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Martin Dostál, Ing. Zdeněk Šiška, zástupce ředitele, Pozemkový úřad Opava
 • 21/12 Smlouva o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
  zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová
 • 22/12 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.09.2005 na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)
  písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
  zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Martin Dostál
 • 23/12 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:
  - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 02.04.2012 do 4.6.2012
  - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 18.04.2012 do 22.6.2012

  písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková
 • 24/12 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 12. 04. 2012
  písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
  zpracovala pí Renata Zahradníková
 • 25/12 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
  písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková
 • 26/12 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO
 • 27/12 Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 12. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 25. 6. 2012

1. Úvod

 • 1/12 Zahájení
 • 2/12 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
 • 3/12 Schválení programu ZMO
 • 15/12 Hospodaření obchodní společnosti Pila Hrabství s.r.o.
 • 16/12 Stav a vývoj lesního majetku příspěvkové organizace Městské lesy Opava

2. Odbor finanční a rozpočtový

 • 4/12 Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011
 • 5/12 Dotace ostatní
 • 6/12 Schválení smluv

3. Městská policie Opava

 • 14/12 Koncepce Městské policie Opava pro období let 2012 - 2016

4. Odbor sociálních věcí

 • 17/12 Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013
 • 18/12 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012
 • 19/12 Převod zřizovatelských funkcí Domova Bílá Opava, p.o. z Moravskoslezského kraje na statutární město Opava
 • 13/12 Seniorcentrum Opava - Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
 • 21/12 Smlouva o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

5. Odbor školství

 • 10/12 Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvkové organizace o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
 • 11/12 Smlouvy o půjčce a o poskytování účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov – příspěvková organizace a Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

6. Odbor majetku města

 • 7/12 Majetkové záležitosti města
 • 8/12 Převod části domu
 • 9/12 Kupní smlouvy - garáž Lidická + pozemky

7. Odbor rozvoje města a strategického plánování

 • 12/12 Problémy města Opavy z pohledu veřejnosti a navrhovaná opatření
 • 20/12 Schválení plánu společných zařízení v rámci Komlexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy a Palhanec
 • 22/12 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.09.2005 na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)

8. Kancelář tajemníka

 • 23/12 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:
  - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 02.04.2012 do 4.6.201
  - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 18.04.2012 do 22.6.2012
 • 24/12 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 12. 04. 2012
 • 25/12 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

9. Ostatní

 • 26/12 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO
 • 27/12 Závěr