13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 17. září 2012

Upraveno: 03.12.2019

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  17. září 2012 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera,
Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,  v.r.  
primátor

      

Program 13.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 17. září  2012 ve 13.00 hodin

1/13 Zahájení

2/13 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/13 Schválení programu ZMO

4/13  Majetkové záležitosti města
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics,
pí Bronislava Hrbáčová

5/13  Přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Bronislava Hrbáčová
                                                                                                                                           
6/13 Dohoda o lhůtě k uzavření kupní smlouvy – Vančurova 5, Opava
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Radomír Bittner
tento materiál bude předložen dodatečně

7/13  Převod části silnice II/461 ul. Hlavní a mostu přes řeku Moravici 
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

8/13     Prodej akcie
  písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

9/13 Převod části spoluvlastnického podílu na pozemku 
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Pavlína Kubánková
                                               
10/13 Dohoda o splnění dluhu ve splátkách a o podmíněném vzdání se práva na zaplacení  smluvní pokuty
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Pavlína Kubánková

11/13  Dotační smlouva – Svět techniky
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

12/13 Analýza čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků k 30.06.2012
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali Bc. Eva Balarinová, DiS., Ing. Jindřich Pasker, ředitel SDO, p.o.

 13/13 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
písemně předkládá p. Daniel Žídek
zpracovala Mgr. Miroslava Konečná
                                                                                                                                                                      

14/13 Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu  Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace
písemně předkládá p. Daniel Žídek
zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

15/13 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na  rok 2012
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovaly Bc. Iva Paletová,  Mgr. Monika Macháčová

16/13 Dotace ostatní
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

17/13 Koncepce a organizace řízení Městských lesů Opava p.o.
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracoval Ing. René Binar, ředitel Městských lesů Opava, p.o.

18/13 Cena pozemků v garážištích mimo zastavěné plochy
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Bronislava Hrbáčová                                            

19/13 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p.o.
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

20/13 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:
            - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 4. 6. 2012 do 5. 9. 2012
- Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období
od 22. 6. 2012 do 14. 9. 2012
            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

21/13 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od  
            12. 6. 2012   
            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
            zpracovala pí Renata Zahradníková

22/13 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/13 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

24/13 Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 13. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 17. 9. 2012

1. Úvod 

  1/13 Zahájení
  2/13 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
  3/13 Schválení programu ZMO
17/13 Koncepce a organizace řízení Městských lesů Opava p.o.

2. Odbor finanční a rozpočtový

16/13 Dotace ostatní

3.  Odbor sociálních věcí

15/13 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

4.  Odbor školství

13/13 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
14/13 Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu  Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace

5. Odbor majetku města  

4/13  Majetkové záležitosti města
5/13  Přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě
6/13 Dohoda o lhůtě k uzavření kupní smlouvy – Vančurova 5, Opava
7/13  Převod části silnice II/461 ul. Hlavní a mostu přes řeku Moravici 
8/13     Prodej akcie
9/13 Převod části spoluvlastnického podílu na pozemku 
10/13 Dohoda o splnění dluhu ve splátkách a o podmíněném vzdání se práva na zaplacení  smluvní pokuty
18/13 Cena pozemků v garážištích mimo zastavěné plochy

 6.  Kancelář primátora

11/13  Dotační smlouva – Svět techniky
12/13 Analýza čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků k 30.06.2012
19/13 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p.o.

7.  Kancelář tajemníka

20/13 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:
- Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 4. 6. 2012 do 5. 9. 2012

- Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období
od 22. 6. 2012 do 14. 9. 2012

21/13 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období
  od 12. 6.  2012   
22/13 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

8.   Ostatní

23/13    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO
24/13 Závěr