15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 10. prosince 2012

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 28. 11. 2012

POZVÁNKA

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

na pondělí dne 10. 12. 2012 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r.
primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 10. prosince 2012 ve 13.00 hodin

 

 1/15 Zahájení

 2/15 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

 3/15 Schválení programu ZMO

 4/15 Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu ZŠ Opava,  Ochranova 6 – revokace usnesení
 
písemně předkládá p. Daniel Žídek
 zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

5/15 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 písemně předkládá p. Daniel Žídek
 zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

 6/15 Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy územní investice pro území ostravské aglomerace
 
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovala Ing. Martina Heisigová

 7/15 Majetkové záležitosti města
 
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
 zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics,  pí Bronislava Hrbáčová

8/15 Příprava investiční akce – smluvní vztahy
 písemně předkládá p. Daniel Žídek
 zpracovala Ing. Jana Onderková

 9/15 Realizace investičních akcí v roce 2013
 písemně předkládá p. Daniel Žídek
 zpracovala Ing. Jana Onderková

  10/15 Investiční akce – seznam projektových dokumentací pro rok 2013
 písemně předkládá p. Daniel Žídek
 zpracovala Ing. Jana Onderková

11/15 Dotace ostatní
písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracoval Ing. Miroslav Drössler

12/15 Schválení dotačních smluv na rok 2013 – přímá podpora z rozpočtu SMO
písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

13/15 Rozpočet města na rok 2013, Rozpočtový výhled 2014-2015
písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

14/15 Dohoda o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část”
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

15/15 Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2013
 
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
 zpracovaly Bc. Iva Paletová, Bc. Šárka Holowczaková

16/15 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
 zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Lucie Rybová

17/15 Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2013
písemně předkládá Ing. Pavla Brady
 zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Lucie Rybová

18/15 Pila Hrabství s.r.o.
 písemně předkládá Ing. Pavla Brady

19/15 Udělení Cen Statutárního města Opavy
písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracovala Mgr. Jana Foltysová

20/15 Koncepce finanční podpory sportů SMO
písemně předkládá p. Daniel Žídek

21/15 Obecně závazná vyhláška č. x/2012, kterou se opravuje obecně závazná vyhláška

 č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých  místních záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 písemně předkládá p. Daniel Žídek

 zpracovaly JUDr. Monika Schlauchová, Mgr. Renáta Mrákotová

22/15 Obecně závazná vyhláška č. XX/2012 o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního  odpadu
 
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovaly Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová

23/15 Obecně závazná vyhláška č. X/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném  prostranství
 
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovaly Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová

24/15  Změna č. 11 Územního plánu města Opavy
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovali Ing.arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing.arch. Jitka Nešutová

25/15  Změna č. 13 Územního plánu města Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

 zpracoval Ing. arch. Zdeněk Bendík

tento materiál byl stažen z programu ZMO dne 28.11. 2012

26/15  Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála”
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

27/15  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava
písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek
 zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

28/15 Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce  neuvolněným zastupitelům
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
 zpracovala Ing. Magda Handlosová

29/15 Granty 2013 – vyhlášení
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
 zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, RNDr. Kateřina Pálková

30/15 Harmonogram termínů zasedání ZMO
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

31/15 Název nové ulice – informace
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
 zpracovala pí Renata Zahradníková

32/15 Návrh zástupců města v představenstvu obchodní společnosti MDPO a.s.
písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Mgr. Antonín Binar, pí Renata Zahradníková
 tento materiál bude předložen dodatečně

33/15  Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 08.11.2012  do 28.11.2012
  • Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období  od 20.11.2012 do 07.12.2012

 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/15 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.11.2012 

- v daném období nebyla doručena žádná písemnost určená zastupitelům
 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
 zpracovala pí Renata Zahradníková

 35/15 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
 zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

 36/15 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

 37/15 Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ ZASEDÁNÍ ZMO DNE 10. 12. 2012

1. Úvod

 1/15 Zahájení

 2/15 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

 3/15 Schválení programu ZMO

 2. Obecně závazné vyhlášky a koncepce

21/15 Obecně závazná vyhláška č. x/2012, kterou se opravuje obecně závazná vyhláška

 č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých  místních záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

22/15 Obecně závazná vyhláška č. XX/2012 o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního  odpadu

23/15 Obecně závazná vyhláška č. X/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném  prostranství

20/15 Koncepce finanční podpory sportů SMO

3. Odbor finanční a rozpočtový

13/15 Rozpočet města na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2015

12/15 Schválení dotačních smluv na rok 2013 – přímá podpora z rozpočtu SMO

11/15 Dotace ostatní

4. Odbor přípravy a realizace investic

 8/15 Příprava investiční akce – smluvní vztahy

 9/15 Realizace investičních akcí v roce 2013

10/15 Investiční akce – seznam projektových dokumentací pro rok 2013

5. Odbor majetku města

 7/15 Majetkové záležitosti města

18/15 Pila Hrabství s.r.o.

  6. odbor sociálních věcí

15/15 Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2013

16/15 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

17/15 Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

 7. Odbor školství

4/15 Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu ZŠ Opava,  Ochranova 6 – revokace usnesení

5/15 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

8. Odbor rozvoje města a strategického plánování

 6/15 Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy územní investice pro území ostravské  aglomerace

14/15 Dohoda o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část”

26/15  Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála

27/15  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava

9. Odbor hlavního architekta a územního plánování

24/15  Změna č. 11 Územního plánu města Opavy

 10. Kancelář primátora

19/15 Udělení Cen Statutárního města Opavy

32/15 Návrh zástupců města v představenstvu obchodní společnosti MDPO a.s.

30/15 Harmonogram termínů zasedání ZMO

11. Kancelář tajemníka

28/15 Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce  neuvolněným zastupitelům

29/15 Granty 2013 – vyhlášení

31/15 Název nové ulice - informace

33/15  Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

 - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 8.11. do 28.11.2012

- Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 20.11. do 7. 12.2012

34/15 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.11.2012 

35/15 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

12. Ostatní

36/15 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/15 Závěr