17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 29. dubna 2013

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 17. 4. 2013

P O Z V Á N K A

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

na pondělí dne 29. dubna 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r. primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 29. dubna 2013 ve 13.00 hodin

1/17 Zahájení

2/17 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/17 Schválení programu ZMO

4/17 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2012 (PČR Opava)

Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2012 (HZS MSK, ÚO Opava)

Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2012 (ZZS MSK ÚO Opava)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis zpracovali plk. Ing. Břetislav Janošek, ředitel ÚO Opava HZS MSK, npor. Martin Kudela, DiS., vedoucí obvodního oddělení Opava PČR, MUDr. Petr Černohorský, ředitel územního odboru Opava ZZS MSK

5/17 Kupní smlouvy – Zlatníky, Malé Hoštice, Požaha písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

6/17 Majetkové záležitosti města písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

7/17 Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v orgánu společnosti písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Mgr. Antonín Binar, pí Renata Zahradníková

8/17 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací písemně předkládá Daniel Žídek zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

9/17 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013 písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovaly Mgr. Judita Kachlová Mgr. Lucie Rybová

10/17 Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013 písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovaly Mgr. Judita Kachlová Mgr. Lucie Rybová

11/17 Vyhodnocení a aktualizace územní energetické koncepce Statutárního města Opavy písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek zpracoval Ing. arch. Zdeněk Bendík

12/17 Pila Hrabství s.r.o. písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovaly Ing. Pavla Brady, Mgr. Bc. Silvie Vltavská

13/17 Obecně závazná vyhláška č. x/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová strana 3 z celkového počtu 5

14/17 Prominutí poplatků písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

15/17 Návrh zadání změny č. 13 Územního plánu města Opavy písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. arch. Jitka Nešutová, Ing. Monika Pazderová

16/17 Dražba nemovitostí Milostovice – podmínky dražby písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

17/17 Darovací smlouva (Krnovská 69) a Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí (Horní náměstí 2) písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

18/17 Dotace ostatní písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19/17 Schválení smluv písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. zpracoval Ing. Miroslav Drössler

20/17 Změny závazných ukazatelů rozpočtu 2013 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. zpracoval Ing. Miroslav Drössler

21/17 Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2012 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Martina Peťovská, obchodně ekonom.náměstkyně, pověřená zastupováním pracovní funkce ředitele společnosti

22/17 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích: - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 04. 02. 2013 do 17. 04. 2013 - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 01. 03. 2013 do 26. 04. 2013 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/17 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 20. 02. 2013 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis zpracovala pí Renata Zahradníková

24/17 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/17 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

26/17 Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 17. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 29. 4. 2013

1. Úvod

1/17 Zahájení

2/17 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/17 Schválení programu ZMO

4/17 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2012 (PČR Opava) Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2012 (HZS MSK, ÚO Opava) Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2012 (ZZS MSK ÚO Opava)

7/17 Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v orgánu společnosti

12/17 Pila Hrabství s.r.o.

2. Odbor finanční a rozpočtový

20/17 Změny závazných ukazatelů rozpočtu 2013

18/17 Dotace ostatní 19/17 Schválení smluv

21/17 Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2012

3. Odbor sociálních věcí

9/17 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

10/17 Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

4. Odbor školství

8/17 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

5. Odbor majetku města

5/17 Kupní smlouvy – Zlatníky, Malé Hoštice, Požaha

6/17 Majetkové záležitosti města

14/17 Prominutí poplatků 16/17 Dražba nemovitostí Milostovice – podmínky dražby

17/17 Darovací smlouva (Krnovská 69) a Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí (Horní náměstí 2)

6. Obecně závazná vyhláška

13/17 Obecně závazná vyhláška č. x/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, lotérií a jiných podobných her zakázáno

7. Odbor hlavního architekta a územního plánování

11/17 Vyhodnocení a aktualizace územní energetické koncepce Statutárního města Opavy

15/17 Návrh zadání změny č. 13 Územního plánu města Opavy

8. Kancelář tajemníka

22/17 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích: - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 04. 02. 2013 do 17. 04. 2013 - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 01. 03. 2013 do 26. 04. 2013

23/17 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 20. 02. 2013

24/17 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

9. Ostatní

25/17 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

26/17 Závěr