18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 24. června 201

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 11. 6. 2013

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 24. června 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

           Program

18.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,
konaného dne  24. června 2013 ve 13.00 hodin

 

1/18      Zahájení

2/18      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/18      Schválení programu ZMO

4/18      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

5/18      Kupní smlouva – Zlatníky

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

 

6/18      Prominutí poplatků

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

7/18      Dohoda o prominutí dluhu

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, paní Pavlína Kubánková

8/18      Návrh na jmenování likvidátora společnosti Pila Hrabství s.r.o.

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Pavla Brady,  Mgr. Bc. Silvie Vltavská, Mgr. Antonín Binar

9/18      Smlouva o budoucí kupní smlouvě – dešťová kanalizace v lokalitě ulic Hlavní – Joži Davida

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, Ing. Irena Bednářová

10/18    Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

11/18    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

12/18    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na          rok 2013

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly  Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

13/18    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2014

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly  Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

14/18    Program regenerace Městské památkové zóny Opava

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. arch. Zdeněk Bendík

15/18    Slavnostní listina smlouvy o spolupráci

předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 

zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Ing.Jaroslav Machovský

16/18    Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

17/18    Dukelská kasárna – informace

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Mgr. Dalibor Halátek, pí Renata Zahradníková

18/18    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2013 - 2017

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis,  Bc. Jana Müllerová

19/18   Výsledky soutěžního ročníku 2012/2013 SFC Opava

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Bc. Radim Matýsek, ekonomicko-technický manažer SFC Opava a.s.,

Bc. Daniel Kutty, šéftrenér SFC Opava a.s.

20/18    Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní         rozhodnutí stavby „I/11, Opava, severní obchvat-západní část”

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

21/18    Účetní závěrka SMO ke dni 31.12.2012 a závěrečný účet SMO za rok 2012

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali  Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová, pí Radoslava      Stehlíková, pí Pavla Kostrhounová DiS., Ing. Marie Krupová, odbory MMO a MP, příspěvkové         organizace SMO, obchodní organizace

22/18    Dotace ostatní, schválení smluv

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

23/18    Finanční dar Statutárního města Opavy – povodně 2013

písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

24/18    Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2012

Zprávy o činnosti za rok 2012 – PČR Opava, HZS MSK – ÚO Opava, ZZS MSK – ÚO Opava

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali Mgr. Milan Kokoř, ředitel MPO,plk. Ing. Břetislav Janošek, ředitel ÚO Opava HZS MSK , npor. Martin Kudela, DiS., vedoucí obvodního oddělení Opava PČR,

MUDr. Petr Černohorský, ředitel územního odboru Opava ZZS MSK

           25/18    Dodatek č. 5_Opava Development Company

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Monika Schlauchová, Mgr. Petr Michalčík

26/18    Zásady programu dotace TJ/SK

písemně předkládá  p. Daniel Žídek

zpracovali p. Daniel Žídek, Bc. Marek Vinárek, předseda sportovní komise RMO,

Sportovní komise RMO

27/18    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 17.04.2013

               do 11.06.2013

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 26.04.2013 do 21.06.2013

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/18    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 17.04.2013 

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková           

29/18    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/18    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

31/18    Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 18. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 24. 6. 2013

1. Úvod 

  1/18    Zahájení

  2/18    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/18    Schválení programu ZMO

  8/18    Návrh na jmenování likvidátora společnosti Pila Hrabství s.r.o.

24/18    Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2012

         Zprávy o činnosti za rok 2012 – PČR Opava, HZS MSK – ÚO Opava, ZZS MSK – ÚO   Opava

19/18    Výsledky soutěžního ročníku 2012/2013 SFC Opava

2. Odbor finanční a rozpočtový

21/18    Účetní závěrka SMO ke dni 31.12.2012 a závěrečný účet SMO za rok 2012

22/18    Dotace ostatní, schválení smluv

23/18    Finanční dar Statutárního města Opavy – povodně 2013

3. Odbor přípravy a realizace investic 

11/18    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

 4. Odbor sociálních věcí

12/18    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

            13/18    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2014

  5.  Odbor majetku města 

 4/18    Majetkové záležitosti města

  5/18    Kupní smlouva – Zlatníky

  6/18    Prominutí poplatků

  7/18    Dohoda o prominutí dluhu

  9/18    Smlouva o budoucí kupní smlouvě – dešťová kanalizace v lokalitě ulic Hlavní – Joži Davida

25/18    Dodatek č. 5 - Opava Development Company

6.  Odbor rozvoje města a strategického plánování

20/18    Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní   rozhodnutí stavby „I/11, Opava, severní obchvat-západní část”

7.  Odbor hlavního architekta a územního plánování 

14/18    Program regenerace Městské památkové zóny Opava

16/18    Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

8.  Kancelář primátora

10/18    Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

15/18    Slavnostní listina smlouvy o spolupráci

18/18    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2013 - 2017

9.  Kancelář tajemníka

27/18    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

 -   Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 17.04.2013

                do 11.06.2013

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 26.04.2013 do 21.06.2013

28/18    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 17.04.2013       

29/18    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

10.   Různé

17/18    Dukelská kasárna – informace

26/18    Zásady programu dotace TJ/SK

11.   Ostatní

30/18    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

31/18    Závěr