19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 16. září 2013

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 5. 9. 2013

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 16. září 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

19.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  16. září 2013 ve 13.00 hodin

1/19      Zahájení

2/19      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/19      Schválení programu ZMO

4/19      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

5/19      Majetkové záležitosti města – garážiště

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

6/19      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

7/19      Prominutí poplatků

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

8/19      Kupní smlouva – Zlatníky

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

9/19      Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovali Ing. Marek Hájek, p. Martin Koky, pí Renata Zahradníková, Bc. Marek Vinárek

10/19    Dotace ostatní

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

11/19    Slezský fotbalový club Opava a.s. – návrh na volbu zástupců města v představenstvu společnosti a případně v dozorčí radě společnosti, problematika chodu společnosti po odstoupení představenstva, zabezpečení financování do konce roku 2013 

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková,  Ing. Miroslav Drössler,

             Ing. Marek Hájek, Ing. Radim Vedra, Mgr. Antonín Binar

S ohledem ke skutečnosti, že politická reprezentace doposud neukončila jednání o obsazení orgánů společnosti, vč. rozhodnutí o další finanční podpoře, bude tento

             materiál zaslán dodatečně.

12/19    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 11. 06. 2013

   do  04. 09. 2013

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 21. 06. 2013 do 13. 09. 2013

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

13/19    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 12. 06. 2013 

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

14/19   Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

15/19    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

16/19    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 19. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 16. 9. 2013

1. Úvod 

  1/19    Zahájení

  2/19    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/19    Schválení programu ZMO

2. Odbor finanční a rozpočtový

 9/19    Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013

10/19    Dotace ostatní

11/19    Slezský fotbalový club Opava a.s. – návrh na volbu zástupců města v představenstvu společnosti a případně v dozorčí radě společnosti, problematika chodu společnosti po odstoupení představenstva, zabezpečení financování do konce roku 2013

   3. Odbor sociálních věcí

6/19      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

4.  Odbor majetku města 

4/19      Majetkové záležitosti města

5/19      Majetkové záležitosti města – garážiště

7/19      Prominutí poplatků

8/19      Kupní smlouva – Zlatníky

             5.  Kancelář tajemníka

12/19    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

13/19    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 12.06.2013 

14/19   Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             6.   Ostatní

15/19    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

16/19    Závěr