21. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 16. prosince 2013

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 4. 12. 2013

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

21. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 16. prosince 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.      v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

21.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  16. prosince 2013 ve 13.00 hodin

 

1/21      Zahájení

2/21      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/21      Schválení programu ZMO

4/21      Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

5/21      Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

6/21      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

7/21     Majetkové záležitosti města – dodatek č.3 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní – Slezský dvůr

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovala pí Taťána Tomšíková

8/21     Darovací smlouva

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

9/21     Dodatek ke zřizovací listině Městské lesy Opava

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová, Ing. René Binar

10/21    Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

11/21    Rozpočet města na rok 2014, Rozpočtový výhled 2015 – 2016

písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie,

             ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města

             oddělení rozpočtu, Ing. Lenka Grigarová

12/21    Dotace ostatní

písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler

13/21    Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce     neuvolněným zastupitelům

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala Ing. Magda Handlosová

14/21    Schválení dotačních smluv na rok 2014 – přímá podpora z rozpočtu SMO

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

15/21    Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška  č. 8/2012, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali  Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler

16/21    Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Mgr. Renáta Mrákotová

17/21    Dohoda o prominutí dluhu

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Pavlína Kubánková

18/21    Návrh OZV č. X/2013 , o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Mgr. Renáta Mrákotová, pí Ruth Hrbáčová

19/21    Vydržení pozemku a budovy

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

20/21    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

21/21    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

na rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

22/21   Realizace investičních akcí v roce 2014

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

23/21    Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2014

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

24/21    Smlouva o úvěru 

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

25/21    Návrh kandidátů do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

26/21    Projekt meziobecní spolupráce

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

           27/21    Granty 2014 – vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, Mgr. Kateřina Pálková

28/21    Harmonogram termínů zasedání ZMO

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

29/21    Vydání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali  Ing. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

30/21    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovala Mgr. Judita Kachlová

31/21    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 04. 09. 2013

   do  02.12. 2013

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 13. 09. 2013 do 13.12.2013

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/21    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 04. 09. 2013 

 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

33/21    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/21    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

35/21    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 21. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 16. 12. 2013

1. Úvod 

  1/21    Zahájení

  2/21    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/21    Schválení programu ZMO

  9/21    Dodatek ke zřizovací listině Městské lesy Opava

2. Obecně závazné vyhlášky

15/21    Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2012, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy,    třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

16/21    Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

18/21    Návrh OZV č. X/2013 , o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

3. Odbor finanční a rozpočtový

24/21    Smlouva o úvěru

11/21    Rozpočet města na rok 2014, Rozpočtový výhled 2015 – 2016

14/21    Schválení dotačních smluv na rok 2014 – přímá podpora z rozpočtu SMO

12/21    Dotace ostatní

4. Odbor přípravy a realizace investic

22/21    Realizace investičních akcí v roce 2014                                                     

23/21    Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2014

5. Odbor sociálních věcí

20/21    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

21/21    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

na rok 2014

30/21    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2014

6.  Odbor školství

10/21    Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

7.  Odbor majetku města 

 4/21    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

  5/21    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

  6/21    Majetkové záležitosti města 

  7/21    Majetkové záležitosti města – dodatek č.3 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní – Slezský dvůr

  8/21    Darovací smlouva

17/21    Dohoda o prominutí dluhu

19/21    Vydržení pozemku a budovy

8.  Odbor hlavního architekta a územního plánu 

29/21    Vydání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy

                       9.  Kancelář tajemníka

13/21    Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce           neuvolněným zastupitelům

25/21    Návrh kandidátů do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě

27/21    Granty 2014 – vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů

28/21    Harmonogram termínů zasedání ZMO

31/21    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 04. 09. 2013

   do  02.12. 2013

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 13. 09. 2013 do 13.12.2013

32/21    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 04. 09. 2013 

33/21    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

           10.   Různé

           26/21    Projekt meziobecní spolupráce

11.   Ostatní

34/21    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

35/21    Závěr