4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 2. května 2011

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne  20. 4. 2011

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  2. května 2011 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

       Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

 primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 2. 5. 2011

 

1/4       Zahájení

2/4       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/4       Schválení programu ZMO

4/4       Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/4       Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009

Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2010 v oblasti požární ochrany na území města Opavy

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali plk. Ing. Břetislav Janošek, ředitel ÚO Opava HZS MSK, npor. Martin Kudela, DiS., vedoucí obvodního oddělení Opava PČR

6/4       Vznik členství Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Martin Dostál

7/4                   Smlouvy o úvěrech, Rozpočet města na rok 2011, Rozpočtový výhled 2012-2013

písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odborů MMO, MP, ředitelé PO a obchodních                       organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, Ing. Lenka Grigarová, Ing.   Miroslav Drössler

8/4       Zapojení výtěžku z VHP

písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

9/4       Dotace ostatní

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

10/4      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných   činností

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Mgr. Tomáš Kubný, Mgr. Renáta Mrákotová

11/4      Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské        autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2010 

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Hynek Woitek

12/4      Informace o stavu přípravy a realizaci výstavby úseků silnice I/11 a I/57 včetně obchvatu Opavy

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Martin Dostál, Ing. Jana Onderková

13/4      Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a   souvisejících služeb SMO na období 2008-2010

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová, pí Věra Bogdány

14/4      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali Ing. Martina Věntusová, Ing. Roman Otipka, Ing. Přemysl Kubesa

15/4      Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. Petr Šnejdar

16/4      Listina slavnostní obnovy Smlouvy o spolupráci

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Bc. Eva Balarinová, Ing. Jaroslav Machovský

17/4      Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová

18/4      Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

19/4      Realizace investičních akcí v roce 2011 

písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

20/4      Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2011 

písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

21/4      Udělení Medaile SMO Mgr. Janě Horákové

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová

22/4      Výroční zpráva MP Opava za rok 2010

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracoval Mgr. Petr Borunský

23/4      Slezská nemocnice Opava

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Ing. Pavla Brady

24/4      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 21. 2. 2011

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

25/4      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 31. 1. 2011 do 

     11. 4. 2011

-    Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 21. 2. 2011 do 20. 4. 2011

písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracoval JUDr. Tomáš Elis

26/4      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval JUDr. Tomáš Elis

27/4      Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

28/4      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

29/4      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO  DNE 2. 5. 2011

Úvod 

  1/4     Zahájení

  2/4     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/4     Schválení programu ZMO

  5/4     Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009

Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2010 v oblasti požární ochrany na území města Opavy

Odbor finanční a rozpočtový

 7/4     Smlouvy o úvěrech, Rozpočet města na rok 2011, Rozpočtový výhled 2012-2013

  8/4     Zapojení výtěžku z VHP

  9/4     Dotace ostatní

11/4      Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské   autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2010

Odbor majetku města 

4/4     Majetkové záležitosti

Odbor přípravy a realizace investic

12/4      Informace o stavu přípravy a realizaci výstavby úseků silnice I/11 a I/57 včetně obchvatu Opavy

18/4      Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

19/4      Realizace investičních akcí v roce 2011

20/4      Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2011

Kancelář primátora

16/4      Listina slavnostní obnovy Smlouvy o spolupráci

17/4      Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace

21/4      Udělení Medaile SMO Mgr. Janě Horákové

Odbor sociálních věcí

13/4      Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008-2010

Odbor rozvoje města a strategického plánování

  6/4     Vznik členství Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje15/4      Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města

Obecně závazné vyhlášky SMO

10/4      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

14/4      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Ostatní

22/4      Výroční zpráva MP Opava za rok 2010

23/4      Slezská nemocnice Opava

24/4      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 21. 2. 2011

25/4      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 31. 1. 2011 do

     11. 4. 2011

-    Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 21. 2.2011

     do 20. 4. 2011

26/4      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

27/4      Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

28/4      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

29/4      Závěr