6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 20. června 2011

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 8. 6. 2011

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  20. června 2011 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

  prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 

                                                                                        primátor

 Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 Program

6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 20. 6. 2011

          1/6       Zahájení

2/6       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/6       Schválení programu ZMO

4/6       Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/6       Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2011

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

6/6       Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

7/6       Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

8/6       Žádost ZŠ Opava, Otická 18 a ZŠ Opava, Vrchní 19 o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektů

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

/6       Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010

            písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová, pí Radoslava       Stehlíková, pí Pavla Migotová, DiS., Ing. Marie Krupová, odbory MMO a MP, příspěvkové   organizace SMO, obchodní organizace

10/6      Dotace ostatní

            písemně předkládá prof.PhDr.Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

11/6      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na          rok 2011

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

12/6      Smlouva o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouva o        poskytnutí finančního příspěvku a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Irena Bednářová

13/6      Smlouva o budoucí kupní smlouvě

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Ladislava Halfarová

14/6      Tělocvična Zámecký okruh – závazné stanovisko

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

15/6      Členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Hana Tvrdá

16/6      Dohoda o naložení s částí dotace poskytnuté z rozpočtu SMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

17/6      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117  odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 11. 4. 2011 do 

     23. 5. 2011

-    Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od  20. 4. 2011 do 9. 6. 2011

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

18/6      Informace  o  došlých  písemnostech  adresovaných zastupitelstvu města za období od 

            2. 5. 2011

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

19/6      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

20/6      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

21/6      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 20. 6. 2011

1. Úvod 

  1/6     Zahájení

  2/6     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/6     Schválení programu ZMO

2. Odbor finanční a rozpočtový

  9/6     Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010

10/6      Dotace ostatní

16/6      Dohoda o naložení s částí dotace poskytnuté z rozpočtu SMO

3. Odbor sociálních věcí

11/6      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2011

4. Odbor školství

  6/6     Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace

  7/6     Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012

 8/6     Žádost ZŠ Opava, Otická 18 a ZŠ Opava, Vrchní 19 o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektů

5. Odbor rozvoje města a strategického plánování

15/6      Členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

6. Odbor majetku města 

  4/6     Majetkové záležitosti

12/6      Smlouva o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouva o poskytnutí finančního příspěvku a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

13/6      Smlouva o budoucí kupní smlouvě

14/6      Tělocvična Zámecký okruh – závazné stanovisko

7. Ostatní

5/6     Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2011

17/6      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117  odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 11. 4. 2011 do

     23. 5. 2011

-    Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 20. 4. 2011 do 9. 6. 2011

18/6      Informace  o  došlých  písemnostech  adresovaných zastupitelstvu města za období od

            2. 5. 2011

19/6      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

20/6      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

21/6      Závěr