7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 19. září 2011

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 8. 9. 2011

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  19. září  2011 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

     Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 19. 9. 2011

 1/7       Zahájení

            složení slibu -  Ing. Rudolf Chamráth

2/7       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/7       Schválení programu ZMO

           4/7       Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/7       Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu Opava, Otická 18 – příspěvková organizace a Základní školu Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

6/7       Dodatky ke Zřizovacím listinám mateřských škol

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

7/7       Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová

8/7       Zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění a poct SMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

9/7       Poskytnutí finančního daru za účelem ochrany zvířat jako příspěvek na zpracování projektu voliéry pro Kondora královského v areálu ZOO Ostrava

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

10/7      Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, budoucí darovací smlouva –  Zámecký okruh 8

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

11/7      Přijetí daru – Horní náměstí 2, poskytnutí daru – Krnovská 69

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

12/7      Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Irena Bednářová

13/7      „Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Hana Tvrdá

14/7      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na          rok 2011

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

15/7      Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

16/7      Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru ČS a.s.

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

17/7      Dotace ostatní

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18/7      Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19/7      Městská policie Opava – pověření plněním úkolů při řízení městské policie

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

20/7      Mimořádné dotace společnostem ve vlastnictví Statutárního města Opavy

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, představenstvo SFC Opava a.s., představenstvo HALA        OPAVA a.s.

21/7      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:           

-    zpráva  o  činnosti  Rady  statutárního  města Opavy za období od 23.05.2011 do 

     05.09.2011

-    zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 13.06.2011 do 16.09.2011

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

22/7      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.06.2011

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

23/7      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval JUDr. Tomáš Elis

24/7      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

25/7      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

ZASEDÁNÍ ZMO DNE 19. 9. 20111. Úvod 

 1/7     Zahájení

            složení slibu -  Ing. Rudolf Chamráth

  2/7     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/7     Schválení programu ZMO

2. Odbor finanční a rozpočtový

18/7      Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

16/7      Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru ČS a.s.

17/7      Dotace ostatní

20/7      Mimořádné dotace společnostem ve vlastnictví Statutárního města Opavy

3. Odbor sociálních věcí

14/7      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2011

15/7      Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

4. Odbor školství

5/7       Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu Opava, Otická 18 – příspěvková organizace a Základní školu Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

6/7       Dodatky ke Zřizovacím listinám mateřských škol

5. Odbor dopravy

7/7       Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze užívání veřejného prostranství

6. Odbor majetku města 

 4/7     Majetkové záležitosti města     

10/7      Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, budoucí darovací smlouva – Zámecký okruh 8

11/7      Přijetí daru – Horní náměstí 2, poskytnutí daru – Krnovská 69

12/7      Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

7. Kancelář primátora 

8/7       Zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění a poct SMO

9/7       Poskytnutí finančního daru za účelem ochrany zvířat jako příspěvek na zpracování        projektu voliéry pro Kondora královského v areálu ZOO Ostrava

8. Ostatní

13/7      „Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011“

19/7      Městská policie Opava – pověření plněním úkolů při řízení městské policie

21/7      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-    zpráva  o  činnosti  Rady  statutárního  města Opavy za období od 23.05.2011 do

     05.09.2011

-    zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 13.06.2011 do 16.09.2011

22/7      Informace  o  došlých  písemnostech  adresovaných zastupitelstvu města za období od

            08.06.2011

23/7      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

24/7      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

25/7      Závěr