9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 27. února 2012

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 15.02.2012

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  27. února 2012 ve 13.00 hodin

 

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

           Program

9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 27.02.2012

 

1/9       Zahájení

2/9       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/9       Schválení programu ZMO

4/9       DŽIVIPEN– prezentace plánu práce v sociálních službách na rok 2012

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
5/9       Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace  – informace o organizačních změnách

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval JUDr. Tomáš Elis

6/9       Dodatek č.1 k určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví SMO pro případ jejich  prodeje, přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn. č. 226/11 ZM 08.

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová, Mgr. Antonín Binar, Mgr. Renáta Mrákotová

7/9       Majetkové záležitosti města    

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

8/9       Kupní smlouva – dvojgaráž

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Ladislava Halfarová

9/9       Smlouvy kupní a darovací – budovy, pozemky

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

10/9      Podmínky smlouvy o provedení dražby – Milostovice

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

11/9      Dodatek č.1 a ručitelský závazek – SB Development s.r.o. – „ROHLÍK“

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

12/9      Investiční záměr a žádost o dotaci na projekt „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové        války

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala Ing. Martina Věntusová

13/9      Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace        písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

14/9      Udělení Ceny Statutárního města Opavy Mgr. Janu Novákovi za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělání, výchovy a sportu ve městě Opava

            předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

15/9      Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok      2011, Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Hana Tvrdá

16/9      Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2012/2013

            písemně předkládá Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

17/9      Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2011

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracoval Mgr. Milan Kokoř

18/9      Dotace ostatní

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CS.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19/9      Příprava investiční akce – smluvní vztah

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková                                                               

20/9      Realizace investičních akcí v roce 2011

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

21/9      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

22/9      Projekt Opava College

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovala Ing. Daniela Pekárková, ředitelka Opavské kulturní organizace        

23/9      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2011

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. Petr Šnejdar

24/9      Zrušení vyhlášky 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

25/9      OZV X/2012, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her,

            OZV X/2012, kterou se ruší OZV č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

26/9      Granty 2012 – vyhodnocení

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, JUDr. Tomáš Elis

27/9      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

-  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 29.11.2011 do  

   15.02.2012       

-  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07.12.2011

   do 24.02.2012

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracoval JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/9      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 29.11.2011

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

29/9      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/9      Dotazy, podněty a připomínky členů ZMO

31/9      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 27.02.2012

1. Úvod 

 1/9     Zahájení

  2/9     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/9     Schválení programu ZMO

  4/9     DŽIVIPEN– prezentace plánu práce v sociálních službách na rok 2012

  5/9     Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace  – informace o organizačních změnách

22/9      Projekt Opava College

2. Odbor finanční a rozpočtový

26/9      Granty 2012 – vyhodnocení

18/9      Dotace ostatní

24/9      Zrušení vyhlášky 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

25/9      OZV X/2012, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her,

            OZV X/2012, kterou se ruší OZV č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů

3. Odbor přípravy a realizace investic

19/9      Příprava investiční akce – smluvní vztah                                                           

20/9      Realizace investičních akcí v roce 2011

4.  Městská policie Opava

17/9      Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2011

5.  Odbor sociálních věcí

21/9      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

6.  Odbor školství

16/9      Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2012/2013

7. Odbor majetku města 

 6/9     Dodatek č.1 k určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví SMO pro případ jejich  prodeje, přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn. č. 226/11 ZM 08

  7/9     Majetkové záležitosti města     

  8/9     Kupní smlouva – dvojgaráž

  9/9     Smlouvy kupní a darovací – budovy, pozemky

10/9      Podmínky smlouvy o provedení dražby – Milostovice

11/9      Dodatek č.1 a ručitelský závazek – SB Development s.r.o. – „ROHLÍK“

8.  Odbor rozvoje města a strategického plánování

15/9      Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok            2011,    Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012

23/9      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2011

9.  Kancelář primátora

13/9      Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace 

14/9      Udělení Ceny Statutárního města Opavy Mgr. Janu Novákovi za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělání, výchovy a sportu ve městě Opava

10.  Kancelář tajemníka

12/9      Investiční záměr a žádost o dotaci na projekt „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové             války

27/9      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

-  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 29.11.2011 do 15.02.2012       

-  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07.12.2011

   do 24.02.2012

28/9      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 29.11.2011

29/9      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

 11.   Ostatní

30/9      Dotazy, podněty a připomínky členů ZMO

31/9      Závěr