8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 12. prosince 2011

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 1. 12. 2011

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  12. prosince 2011 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 12. 12. 2011

1/8       Zahájení

2/8       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/8       Schválení programu ZMO

4/8       Majetkové záležitosti města    

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/8       Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v dozorčí radě         společnosti 

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Mgr. Antonín Binar, Bc. Lucie Miklovičová, JUDr. Tomáš Elis

   6/8       Realizace investičních akcí v roce 2012

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Ing. Jana Onderková

7/8       Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2012

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Ing. Jana Onderková

8/8       Zrušení stipendií SMO

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

9/8       Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace a schválení její    Zřizovací listiny

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

10/8      Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – účelová dotace z rozpočtu SMO

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, pí Věra Bogdány

11/8      Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok       2012

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová

12/8      Výkup nemovitostí – Malé Hoštice

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali  Ing. Jiří Elbl,  Bc. Pavel Vltavský

13/8      Změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15. 4. 2008 schválených ZMO usn. č. 226/11 ZM 08 – Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová, Mgr. Antonín Binar, Mgr. Renáta Mrákotová

14/8      Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Irena Bednářová

15/8      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí   veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovaly JUDr. Monika Schlauchová, Mgr. Renata Mrákotová

16/8      Obecně závazná vyhláška X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií              a  jiných podobných her

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler , pí Ruth Hrbáčová

17/8      Obecně závazná vyhláška X/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

18/8      Název nové ulice v městské části Opava – Milostovice

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracoval p. Kamil Ručil, starosta MČ Opava – Milostovice

19/8      Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled 2013 – 2014 

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali  vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových   organizací napojených na rozpočet města, Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

19/8/1   Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 – schválení dotačních smluv

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

20/8      Dotace ostatní

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

21/8      Přijetí OZV o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění    a poct SMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

22/8      Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová, DiS.

23/8      Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014 

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Mgr. Ing. Jaroslav Machovský

24/8      Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala Ing. Magda Handlosová

25/8      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Pavla Štenclová

26/8      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová, Mgr. Renáta Mrákotová

27/8      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010,

            o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   využívání a odstraňování komunálního odpadu

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová

28/8      Dodatek č. 4 – společnost Crestyl

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský, JUDr. Monika Schlauchová, Mgr. Petr Michalčík

29/8      Návrh na pořízení změny Územního plánu města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

30/8      Volba zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti – Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

31/8      Harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2012

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/8      Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek

            zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

33/8      Granty 2012 – vyhlášení grantových programů

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl

34/8      Zrušení zastávky městské hromadné dopravy „Bartoníčkova“ – souhrnná informace

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

35/8      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

-  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 05.09.2011 do 29.11.2011

-  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16.09.2011 do 07.12.2011

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracoval JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

36/8      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.09.2011

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

37/8      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

38/8      Dotazy, podněty a připomínky členů ZMO

39/8      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 12. 12. 2011

1. Úvod 

  1/8     Zahájení

  2/8     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/8     Schválení programu ZMO

34/8      Zrušení zastávky městské hromadné dopravy „Bartoníčkova“ – souhrnná informace

2. Odbor finanční a rozpočtový

19/8      Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled na rok 2013 – 2014

19/8/1   Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 – schválení dotačních       smluv

20/8      Dotace ostatní

3. Odbor školství

8/8       Odměňování úspěšných žáků a podpora Klubu nadaných dětí

9/8       Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace a schválení její Zřizovací listiny

4. Odbor sociálních věcí

10/8      Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – účelová dotace z rozpočtu SMO

11/8      Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

25/8      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012

5. Odbor hlavního architekta a územního plánu

29/8      Návrh na pořízení změny Územního plánu města Opavy

6. Odbor přípravy a realizace investic

6/8       Realizace investičních akcí v roce 2012

7/8       Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2012

7. Odbor majetku města 

13/8      Změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15. 4. 2008 schválených ZMO usn. č. 226/11 ZM 08 – Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy

  4/8     Majetkové záležitosti města     

12/8      Výkup nemovitostí – Malé Hoštice

14/8      Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

28/8      Dodatek č. 4 – společnost Crestyl

8. Obecně závazné vyhlášky 

15/8      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí         veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

16/8      Obecně závazná vyhláška X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií                    a  jiných podobných her

17/8      Obecně závazná vyhláška X/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 21/8           Přijetí OZV o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění      a poct SMO

26/8      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

27/8      Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010,

            o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,          využívání a odstraňování komunálního odpadu

9. Kancelář primátora

5/8       Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v dozorčí radě             společnosti

22/8      Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace

23/8      Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014

30/8      Volba zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti – Severomoravské vodovody         a kanalizace Ostrava a.s.

31/8      Harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2012

32/8      Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy

10. Kancelář tajemníka

18/8      Název nové ulice v městské části Opava – Milostovice

24/8      Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům

33/8      Granty 2012 – vyhlášení grantových programů

35/8      Zpráva o  činnosti orgánů  města  dle § 5  odst. 2 zákona  o obcích a orgánů ZMO dle § 117  odst. 1 zákona o obcích

-  zpráva  o  činnosti Rady  statutárního  města  Opavy  za  období  od  05.09.2011  do        

   29.11.2011

-  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16.09.2011

   do 07.12.2011

36/8      Informace  o  došlých  písemnostech  adresovaných  zastupitelstvu  města  za  období                  od 08.09.2011

37/8      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

11. Ostatní

38/8      Dotazy, podněty a připomínky členů ZMO

39/8      Závěr