16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 4. března 2013

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 21 . 2. 2013

POZVANKA

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy na pondělí dne 4. března 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů .

Program 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 4. března 2013 ve 13.00 hodin

 

1/16 Zahájení

2/16 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/16 Schválení programu ZMO

4/16 Majetkové záležitosti města písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics, pí Bronislava Hrbáčová

5/16 Dodatek . 1 ke kupní smlouvě- Vančurova 5 písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

6/16 Realizace investičních akcí v roce 2012 písemně předkládá p. Daniel Žídek zpracovala Ing. Jana Onderková

7/16 Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2013/2014 písemně předkládá Daniel Žídek zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

8/16 Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy- roční monitorovací zprávy za rok 2012 písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Petra Vlčová

9/16 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013 písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovaly Bc. lva Paletová, Mgr. Lucie Rybová

10/16 Prominutí poplatků písemně předkládá Ing. Pavla Brady zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

11/16 Udělení Ceny Statutárního města Opavy písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovala Mgr. Jana Foltysová

12/16 Dotace ostatní písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracoval Ing. Miroslav Drčissler

13/16 Schválení smluv písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracoval Ing. Miroslav Drčissler

14/16 Zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2012 písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali Ing. Miroslav Drossler, Ing. Lenka Grigarová, pí Pavla Kostrhounová, DiS., Ing. Marie Krupová, pí Radoslava Stehlíková, pí Ivana Zapletalová, vedoucí odborů , starostové MČ

15/16 Změna . 13 Územního plánu města Opavy písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

16/16 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem "Komunikace občana s úřadem , standardizace procesů a agend, podpora rozhodování" písemně předkládá p. Daniel Žídek zpracovali Mgr. Pavel Hrbáč, Ing. Zdenka Galgonková

17/16 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem Komunikační infrastruktura SMO" písemně předkládá p. Daniel Žídek zpracovali Mgr. Pavel Hrbáč, Ing. Zdenka Galgonková

18/16 Granty 2013 - vyhodnocení písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, RNDr. Kateřina Pálková, JUDr. Tomáš Elis

19/16 Městský dopravní podnik Opava, a.s.- návrh na odvolání zástupce města a volbu zástupců města v orgánech společnosti písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

20/16 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích: - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 28.11.2012 do 04.02.2013 - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 07.12.2012 do 01.03.2013 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

21/16 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 01.12.2012 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis zpracovala pí Renata Zahradníková

22/16 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/16 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

24/16 Závěr

 

NÁ VRH POSTUPU PROJEDNÁ V ÁNÍ MATERIÁLŮ 16. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 4. 3. 2013 1.

Úvod

1/16 Zahájení

2/16 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/16 Schváleni programu ZMO

11/16 Udělení Ceny Statutárního města Opavy

2. Odbor finanční a rozpočtový

14/16 Zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2012

12/16 Dotace ostatní

13/16 Schválení smluv

18/16 Granty 2013 - vyhodnocení

3. Odbor přípravy a realizace investic

6/16 Realizace investičních akcí v roce 2012

4. Odbor sociálních věcí

9/16 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

5. Odbor školství

7/16 Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2013/2014

6. Odbor majetku města

4/16 Majetkové záležitosti města

5/16 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě- Vančurova 5

10/16 Prominutí poplatků

7. Odbor rozvoje města a strategického plánování

8/16 Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy - roční monitorovací zprávy za rok 2012

8. Odbor hlavního architekta a územního plánování

15/16 Změna 13 Územního plánu města Opavy

9. Kancelář primátora

19/16 Městský dopravní podnik Opava, a.s. - návrh na odvolání zástupce města a volbu zástupců města v orgánech společnosti strana

1 O. Kancelář tajemníka

16/16 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem "Komunikace občana s úřadem, standardizace procesů a agend, podpora rozhodovaní"

17/16 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem Komunikační infrastruktura SMO"

20/16 Zprava o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích: - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 28.11.2012 do 4.2.2013 - Zprava o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 07.12.2012 do 01.03.2013 písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníkova

21/16 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 01 .12.2012

22/16 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

11 . Ostatní

23/16 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

24/16 Zavěr