2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 15. prosince 2014

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne  4.12. 2014

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 15. prosince 2014 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

 Bc. Martin Víteček   v.r.

 primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 15. prosince 2014 v 9.00 hodin

 

1/2       Zahájení

2/2       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/2       Schválení programu ZMO

 4/2       Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

5/2      IPRM Přitažlivé město – čerpání navýšené alokace

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

6/2       Realizace investičních akcí v roce 2015

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

 7/2       Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2015

            písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

            zpracovala Ing. Jana Onderková

8/2       Rozpočet SMO na rok 2015

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových
a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu,

Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

8/2/1     Rozpočet SMO na rok 2015

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových
a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu,

Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

9/2       Dotace ostatní

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

11/2      Investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

12/2      Majetkové záležitosti

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

         13/2      Majetkové záležitosti – pozemky v garážištích a pozemky pod garážemi

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

14/2      Smlouva o poskytnutí dotace (CHEMON – Chemický monitoring)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali Ing. Martina Věntusová Ing. Roman Otipka

15/2      Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015

             písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

16/2      Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 – 2016

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

17/2      Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

                tento materiál byl z programu zastupitelstva dodatečně stažen

18/2      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

19/2      Granty 2015 – vyhlášení

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovali pí Zahradníková Renata, p. Martin Koky,Mgr. Petr Rotrekl,

RNDr. Kateřina Durčáková

20/2      Pojmenování nových ulic

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

21/2      Obecně závazná vyhláška č. X/2014 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler

22/2      Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek 

            zpracovali   Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

23/2      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2015

písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Mgr. Judita Kachlová

24/2      Schválení dotačních smluv na rok 2015 – přímá podpora z rozpočtu SMO

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

tento materiál byl z programu zastupitelstva dodatečně stažen

25/2      Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

26/2      Kupní smlouva – hala TJ Opava

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Radomír Bittner

27/2      Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek 

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

28/2      Určený zastupitel

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

29/2      Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek 

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

tento materiál byl z programu zastupitelstva dodatečně stažen

30/2     Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období

od 10. 11. 2014 do 01. 12. 2014

  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 10. 11. 2014
    do 12. 12. 2014

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

31/2     Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 10. 11. 2014

  písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

32/2     Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

33/2      Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů

písemně předkládá Mgr. Olga Pavlíčková

34/2      Přijetí obcí Branka u Opavy a Skřipov do DSO Opavsko

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek 

35/2      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

36/2      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 2. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 15. 12. 2014

1. část 

  1/2     Zahájení

  2/2     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/2     Schválení programu ZMO

21/2      Obecně závazná vyhláška č. X/2014 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

            Mgr. Dalibor Halátek

2. část

primátor města – Bc. Martin Víteček 

  8/2     Rozpočet SMO na rok 2015

  8/2/1   Rozpočet SMO na rok 2015

  9/2     Dotace ostatní

  1. Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

12/2      Majetkové záležitosti

13/2      Majetkové záležitosti – pozemky v garážištích a pozemky pod garážemi

14/2      Smlouva o poskytnutí dotace (CHEMON – Chemický monitoring)

15/2      Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015

19/2      Granty 2015 – vyhlášení

20/2      Pojmenování nových ulic

25/2      Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

26/2      Kupní smlouva – hala TJ Opava

30/2      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

31/2      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

32/2      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

3. část

1. náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová  

  4/2     Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

  6/2     Realizace investičních akcí v roce 2015

  7/2      Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2015

11/2      Investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – smlouva o dílo

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek 

5/2      IPRM Přitažlivé město – čerpání navýšené alokace

21/2      Obecně závazná vyhláška č. X/2014 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

22/2      Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

27/2      Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

28/2      Určený zastupitel

34/2      Přijetí obcí Branka u Opavy a Skřipov do DSO Opavsko

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

16/2      Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 – 2016

18/2      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

23/2      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2015

6. část

členka zastupitelstva města Mgr. Olga Pavlíčková 

33/2      Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů

7. část

35/2      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

36/2      Závěr