23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 28. dubna 2014

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 16. 04. 2014

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 28. dubna 2014 ve 13.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor                                                                   

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

23.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  28. dubna  2014 ve 13.00 hodin

1/23      Zahájení

2/23      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/23      Schválení programu ZMO

4/23      Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-      Opava

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

5/23     Technické služby Opava s.r.o. – změna v dozorčí radě a volba zástupce města v dozorčí

radě společnosti a změna zakladatelské listiny společnosti

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali p. Aleš Žižlavský, ředitel TSO s.r.o, p.Stanislav Gawrecki, pí Renata Zahradníková

6/23      Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,  pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

7/23      Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

8/23      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

9/23      Možnosti regulace hazardu

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

10/23    OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

11/23    Volba přísedícího Okresního soudu v Opavě

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis,  Bc. Jana Müllerová

12/23    Dotace TJ/SK – organizace sportu 2014  

písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali p. Martin Koky, Ing. Marek Hájek, člen sportovní komise

13/23    Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

14/23    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na          rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

15/23    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících    služeb SMO na období 2011-2013

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

16/23    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

17/23    Informace o průběhu pořizování Územního plánu Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

18/23    Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava),

            Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava),

Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK, ÚO Opava)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO Opava HZS MSK

             plk. Ing. Radovan Krygel, vedoucí ÚO PČR KŘP MSK

             MUDr. Petr Černohorský, ředitel územního odboru Opava ZZS MSK

19/23    Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2014

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

20/23    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Ing. Jana Onderková

21/23    Příprava investiční akce  „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Ing. Jana Onderková

22/23    Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6,7 – přijetí úvěru na opravu budovy

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,  Ing. Jiří Elbl

23/23    Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – dodatek č.1

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovali  Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elb

24/23    Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali  Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

25/23    Dotace ostatní

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

26/23    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2013

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odd.rozpočtu a ekonom.agend, Pavla Kostrhounová DiS., Ing. Marie Štrauchová, Bc. Andrea Hlávková,

pí Ivana Zapletalová, vedoucí odborů MMO, starostové MČ

27/23    Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 pro období 2014-2023

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,  Ing. Irena Bednářová

28/23    Dodatek č. 6 – Opava Development Company

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali  Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jana Onderková, JUDr. Monika Schlauchová,.

Mgr. Petr Michalčík

29/23    ELIO Slezsko a.s. – změna stanov společnosti

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Zdeněk Tyl, předseda představenstva, pí Renata Zahradníková

30/23    HALA Opava a.s. – změna stanov společnosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali p. Ladislav Schreiber, ředitel společnosti HALA OPAVA a.s.,

             pí Renata Zahradníková

31/23    Slezský fotbalový club Opava a.s. – změna stanov společnosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Marek Hájek, předseda představenstva, pí Renata Zahradníková

 32/23    Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov a návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti

písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali Ing. Radek Filipczyk, ředitel a člen představenstva společnosti,

pí Renata Zahradníková

33/23    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – změna Stanov a Dodatku č. 1

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

34/23    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

- Zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 26. 02. 2014 

  do 17. 04. 2014

             - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07. 03. 2014
   do 25. 04. 2014

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

35/23    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 26. 02. 2014 

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

36/23    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

37/23    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/23    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 23. ZASEDÁNÍ ZMO DNE  28. dubna  2014

1. Úvod 

  1/23    Zahájení

  2/23    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/23    Schválení programu ZMO

18/23    Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava),

            Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava),

Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK, ÚO Opava)

2. Odbor finanční a rozpočtový

26/23    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2013

25/23    Dotace ostatní

12/23    Dotace TJ/SK – organizace sportu 2014  

3. Obecně závazné vyhlášky

  9/23    Možnosti regulace hazardu

10/23    OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her

4. Změny stanov a změny v orgánech společností

  5/23   Technické služby Opava s.r.o. – změna v dozorčí radě a volba zástupce města v dozorčí

radě společnosti a změna zakladatelské listiny společnosti

29/23    ELIO Slezsko a.s. – změna stanov společnosti

30/23    HALA Opava a.s. – změna stanov společnosti

31/23    Slezský fotbalový club Opava a.s. – změna stanov společnosti

32/23    Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov a návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti

5. Odbor přípravy a realizace investic

20/23    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

21/23    Příprava investiční akce  „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“           

            6. Odbor sociálních věcí

14/23    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na    rok       2014

15/23    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

16/23    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

7.  Odbor majetku města

6/23    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

  7/23    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

  8/23    Majetkové záležitosti města

13/23    Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

22/23    Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6,7 – přijetí úvěru na opravu budovy

23/23    Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – dodatek č.1

24/23    Uplatnění předkupního práva

27/23    Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 pro období 2014-2023

28/23    Dodatek č. 6 – Opava Development Company

8.  Odbor rozvoje města a strategického plánování 

4/23      Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-          Opava

9.  Odbor hlavního architekta a územního plánu 

17/23    Informace o průběhu pořizování Územního plánu Opavy

19/23    Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2014

           10.  Kancelář tajemníka

11/23    Volba přísedícího Okresního soudu v Opavě

34/23    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

- Zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 26. 02. 2014

  do 17. 04. 2014

             - Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07. 03. 2014
   do 25. 04. 2014    

35/23    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 26. 02. 2014 

36/23    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

      11.   Ostatní

33/23    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – změna Stanov a Dodatku č. 1

37/23    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/23    Závěr