24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 23. června 2014

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 11. 06. 2014

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 23. června 2014 ve 13.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

24.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  23. června  2014 ve 13.00 hodin

1/24      Zahájení

2/24      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/24      Schválení programu ZMO

4/24      Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková

5/24      Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková

6/24      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, Bc. Dalibor Majdanics,

pí Taťána Tomšíková

7/24     Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

8/24    Sloučení MŠ Neumannova a MŠ Olomoucká

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

9/24      Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava v roce 2013

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Bc. Zdeněk Zabloudil

10/24    Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Petra Vlčová

11/24    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování         věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

12/24    Nabídka PROFOTO STUDIO v.d.

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

13/24    Dotace ostatní 

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

14/24    Závěrečný účet SMO za rok 2013

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová,

pí Ivana Zapletalová, Pavla Kostrhounová DiS., Ing. Marie Štrauchová, Bc. Andrea Hlávková,

Odbory MMO a MP, příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace

15/24    Schválení účetní závěrky SMO

            písemně předkládá prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Eliška Kučerová

16/24    Příprava investiční akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“        

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

         17/24    Příprava investiční akce „Demolice objektu MZ“

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

18/24    Investiční akce „ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště“ – smlouva o dílo

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

19/24    Investiční akce „ZŠ Kylešovice – U Hřiště - sportoviště“ – smlouva o dílo

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovali Mgr. Pavel Hrbáč,Ing. Jana Onderková

20/24    Zásady použití zajišťovacího fondu /účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací

písemně předkládá  p. Daniel Žídek

zpracovali  Ing. Martina Věntusová,Ing. Roman Otipka

21/24    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová,  Mgr. Lucie Rybová

22/24    Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová,  Mgr. Lucie Rybová

23/24    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová,  Mgr. Lucie Rybová

24/24    Cena Petra Bezruče a ceny města  

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Petr Rotrekl

5/24    Majetkové záležitosti města – převod nemovitostí z vlastnictví ČR - ÚZSVM

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková

26/24    Kupní smlouva s Městským dopravním podnikem Opava a.s.

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

27/24    Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 –2018

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

28/24    Umístění 4 RD „U Pikule“ v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

29/24    Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

30/24    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 17. 04. 2014

do  09. 06. 2014

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

od 25. 04. 2014 do 20. 06. 2014

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

31/24    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 17. 04. 2014 

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

32/24    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

33/24    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

34/24    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 24. ZASEDÁNÍ ZMO DNE  23. 06. 2014

1. Úvod 

 1/24    Zahájení

  2/24    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/24    Schválení programu ZMO

2. Odbor finanční a rozpočtový

15/24    Schválení účetní závěrky SMO

14/24    Závěrečný účet SMO za rok 2013

13/24    Dotace ostatní 

3. Odbor přípravy a realizace investic

16/24    Příprava investiční akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“        

17/24    Příprava investiční akce „Demolice objektu MZ“

18/24    Investiční akce „ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště“ – smlouva o dílo

19/24    Investiční akce „ZŠ Kylešovice – U Hřiště - sportoviště“ – smlouva o dílo

4.  Odbor sociálních věcí

21/24    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

22/24    Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO

23/24    Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

5.  Odbor školství

 8/24    Sloučení MŠ Neumannova a MŠ Olomoucká

  7/24    Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

6.  Odbor majetku města 

4/24    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

  5/24    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

  6/24    Majetkové záležitosti města

11/24    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování    věcného břemene

12/24    Nabídka PROFOTO STUDIO v.d.

25/24    Majetkové záležitosti města – převod nemovitostí z vlastnictví ČR - ÚZSVM

26/24    Kupní smlouva s Městským dopravním podnikem Opava a.s.

7.  Městská policie Opava 

  9/24    Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava v roce 2013

8.  Odbor hlavního architekta a územního plánu 

28/24    Umístění 4 RD „U Pikule“ v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

9.  Kancelář tajemníka

20/24    Zásady použití zajišťovacího fondu (účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací)

27/24    Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 –2018

30/24    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 17. 04. 2014

   do  09. 06. 2014

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 25. 04. 2014 do 20. 06. 2014

31/24    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 17. 04. 2014       

32/24    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

10.   Ostatní

10/24    Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

24/24    Cena Petra Bezruče  a ceny města

29/24    Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

33/24    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

34/24    Závěr