25. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 15. září 2014

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 04. 09. 2014

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

25. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 15. září 2014 ve 13.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

25. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  15. září 2014 ve 13.00 hodin

1/25      Zahájení

2/25      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/25      Schválení programu ZMO              

4/25      Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26. 09. 2005 na přípravě cyklistické stezkym Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)

            písemnjě předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

5/25      IPRM Přitažlivé město – dočerpání alokace

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

6/25      Prominutí pohledávky

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr.Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová, Ing. Miroslav Drössler

7/25      Přehled hospodaření k 30. 6. 2014

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Eliška Kučerová

8/25      Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č. 0477/11/5628

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová        

9/25      Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 1875/13/5628

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

10/25    Dotace ostatní

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

11/25    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy 

             písemně předkládá p. Daniel Žídek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

         12/25   Příprava investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“  

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

13/25   Investiční akce „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – smlouva o dílo

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

  1. písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Mgr.Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

  1. písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr.Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

16/25    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

na rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

17/25    Udělení výjimky z povinnosti doložení dokladů o bezdlužnosti organizace

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

18/25    Harmonogram setkání poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

19/25    Informace z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

20/25    Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová,

21/25    Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k  předfinancování projektů Základní školy Opava, Englišova 82 a Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 písemně předkládá  p. Daniel Žídek

             zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

22/25    Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková

23/25    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková

24/25    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková

25/25    Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 1.6.2012 – Slezská univerzita

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics

26/25   Změna Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

27/25    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 09. 06. 2014 do 03. 09. 2014

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

   od 20. 06. 2014 do 12. 09. 2014

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/25    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 11. 06. 2014 

 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

29/25   Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/25    Likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

zpracovali Ing. Radim Kepák, likvidátor společnosti Pila Hrabství s.r.o., Mgr. Antonín Binar,

Ing. Ladislava Halfarová, Ing. Miroslav Drössler, Mgr. Bc. Silvie Vltavská

31/25    Investiční akce „ Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ – smlouva o dílo

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovaly Ing. Jana Onderková, pí Hana Fraňková

32/25    Investiční akce „ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště“ – smlouva o dílo

písemně p. Daniel Žídek

zpracovali Ing. Jana Onderková, Mgr. Pavel Hrbáč

33/25    Kupní smlouva – ČEZ

            předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

34/25    Aktualizace strategického plánu

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

35/25   Schválení změny stanov akciové společnosti KIC Odpady, a.s.

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Kavanová

36/25    Majetkové záležitosti – záměr prodeje

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics37/25    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/25    Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 – 2014 a předání pamětních listů

            ústně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

39/25    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 25. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 15. 09. 2014

1. Úvod 

  1/25    Zahájení

  2/25    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/25    Schválení programu ZMO

30/25    Likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

2. Odbor finanční a rozpočtový

  7/25    Přehled hospodaření k 30. 6. 2014

  8/25    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0477/11/5628

  9/25    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1875/13/5628

10/25    Dotace ostatní

3. Odbor přípravy a realizace investic

11/25    Příprava investičních akcí – smluvní vztahy             

12/25   Příprava investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“  

13/25   Investiční akce „Rekonstrukce silnice III/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – smlouva o dílo

31/25    Investiční akce „ Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ – smlouva o dílo

32/25    Investiční akce „ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště“ – smlouva o dílo

4. Odbor sociálních věcí

16/25    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

na rok 2014

17/25    Udělení výjimky z povinnosti doložení dokladů o bezdlužnosti organizace

18/25    Harmonogram setkání poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit

19/25    Informace z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným

            úřadem

5.  Odbor školství

21/25    Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k  předfinancování projektů Základní školy Opava, Englišova 82 a Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13

6.  Odbor majetku města 

  6/25    Prominutí pohledávky

  1. Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene
  2. Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací

22/25    Majetkové záležitosti města

23/25    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

24/25    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

25/25    Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 1. 6. 2012 – Slezská univerzita

33/25    Kupní smlouva – ČEZ

36/25    Majetkové záležitosti – záměr prodeje

7.  Odbor hlavního architekta a územního plánu

20/25    Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy

8.  Odbor rozvoje a strategického plánování 

  4/25    Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26. 09. 2005 na přípravě cyklistické stezky          Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)

  5/25    IPRM Přitažlivé město – dočerpání alokace

34/25    Aktualizace strategického plánu                     

9.  Kancelář tajemníka

26/25   Změna Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

27/25   Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst.

            1 zákona o obcích

 -  Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 09. 06. 2014

    do 03. 09. 2014

 -  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období

    od 20. 06. 2014 do 12. 09. 2014

28/25   Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 11. 06. 2014  

29/25    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

10.   Různé

35/25   Schválení změny stanov akciové společnosti KIC Odpady, a.s.

11.   Ostatní

37/25    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/25    Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 – 2014 a předání pamětních listů

39/25    Závěr