1. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 10. listopadu 2014

Upraveno: 03.12.2019

Opavě dne   31. 10. 2014

 

P O Z V Á N K A

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

svolávám tímto podle  § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

ustavující zasedání

Zastupitelstva statutárního města Opavy

na pondělí dne 10. listopadu 2014 v 15.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

primátor

Program

ustavujícího zasedání

Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 10. listopadu 2014

  1/1    Zahájení, státní hymna

  2/1     Složení slibu členů zastupitelstva města

  3/1     Volba ověřovatelů zápisu

  4/1     Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

 5/1     Volba členů návrhové komise

  6/1     Volba členů volební komise pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města

  7/1     Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora
            a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

  8/1     Volba primátora

  9/1     Volba náměstků primátora a dalších členů rady města

10/1     Určení 1. náměstka primátora, který  bude  zastupovat  primátora v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora

11/1     Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora

12/1     Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům, schválení Zásad pro odměňování  členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Ing. Magda Handlosová

13/1     Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů,

            volba předsedů a členů

14/1     Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města

15/1     Závěr