4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 9. března 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 26. 2. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 9. března 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Bc. Martin Víteček  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 9. března 2015 v 9.00 hodin

1/4       Zahájení

2/4       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/4       Schválení programu ZMO

  • Vystoupení Doc. Ing. Pavla Tuleje, Ph.D., rektora Slezské univerzity Opava
  • Vystoupení plk. PhDr. Bc. Petra Častulíka, ředitele Policie ČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

4/4       Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

5/4       Městské lesy Opava – souhlas s pořízením majetku

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

6/4       Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

7/4       Smlouvy o nájmu – dodatky

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

8/4       Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

9/4       Zpráva z revizní komise Dobrovolného svazku obcí Opavsko

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

10/4      Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2015/2016

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

11/4      Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

12/4      Příprava investiční akce – smluvní vztahy                           

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

13/4      Investiční akce „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – dohoda o narovnání     

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

14/4      Realizace investičních akcí v roce 2014                              

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

15/4      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2014

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Petra Vlčová

16/4      Investiční akce „Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

17/4      Oznámení o zahájení územního řízení

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

18/4      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

19/4      HALA OPAVA a.s. – změna stanov (obchodní firmy)

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovali JUDr. Monika Schlauchová, Mgr. Antonín Binar

20/4      Granty 2015 – vyhodnocení

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali pí Renata Zahradníková, Mgr. Petr Rotrekl, p. Martin Koky, Mgr. Petra Veličková

21/4      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy od 14. 01. 2015 do 25. 02. 2015

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 23. 01. 2015
    do 06. 03. 2015 

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

22/4      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od  15. 01. 2015

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

23/4      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

24/4      Dotace ostatní

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

25/4      Schválení smluv

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

26/4      Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů

písemně předkládá Mgr. Olga Pavlíčková

27/4      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

28/4      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 4. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 9. 3. 2015

1. část 

  1/4     Zahájení

  2/4     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/4     Schválení programu ZMO

  Vystoupení Doc. Ing. Pavla Tuleje, Ph.D., rektora Slezské univerzity Opava

  Vystoupení plk. PhDr. Bc. Petra Častulíka, ředitele Policie ČR Krajského ředitelství policie

  Moravskoslezského kraje

2. část

primátor města – Bc. Martin Víteček 

4/4       Majetkové záležitosti města

5/4       Městské lesy Opava – souhlas s pořízením majetku

6/4       Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

7/4       Smlouvy o nájmu – dodatky

8/4       Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

24/4      Dotace ostatní

25/4      Schválení smluv

3. část

náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová 

10/4      Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2015/2016

11/4      Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

12/4      Příprava investiční akce – smluvní vztahy                           

13/4      Investiční akce „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – dohoda o narovnání     

14/4      Realizace investičních akcí v roce 2014                              

16/4      Investiční akce „Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova“ – smlouva o dílo

19/4      HALA OPAVA a.s. – změna stanov (obchodní firmy)

26/4      Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů

4. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

18/4      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  9/4     Zpráva z revizní komise Dobrovolného svazku obcí Opavsko

15/4      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2014

17/4      Oznámení o zahájení územního řízení

6. část

20/4      Granty 2015 – vyhodnocení

21/4      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy 

22/4      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města  

23/4      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

27/4      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

28/4      Závěr